Issues, Risks and Crises Management – a New Challenge to Experts in Public Communication Cover Image
  • Price 3.90 €

Управлението на проблеми, рискове и кризи – ново предизвикателство пред специалистите по публична комуникация
Issues, Risks and Crises Management – a New Challenge to Experts in Public Communication

Author(s): Petar Kardzhilov
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Институт за изследване на населението и човека - Българска академия на науките
Keywords: публична комуникация; управление на проблеми; системи от проблеми; журналистика; връзки с обществеността; рискове; кризи.

Summary/Abstract: Реалността на бързо разрастващи се системи от проблеми, рискове и кризи, захранвани от политически и икономически дисбаланси, силно потиска нормалното развитие на демократичното общество и заличава самите демократични ценности на обществената тъкан. Политически и икономически властови структури пазят статуквото на своята власт, създавайки изкуствени потребности, рискове и кризи за обществото, като го въвличат в „правилни” решения на грешно формулирани проблеми. Публичната комуникация, със своята интердисциплинарност и публичност, има основна роля в разкриването, обясняването и ограничаването на негативните действия на тези структури, но тя е и водещ фактор при тяхното легитимиране. Вниманието върху нуждата от управление на проблемите, рисковете и кризите чрез публична комуникация възвръща самата обществена същност на журналистиката и връзките с обществеността (PR) като социални дисциплини и практики. Въпросът до колко обаче такова внимание съществувa и в каква посока върви преподаването на публична комуникация е предмет на настоящия доклад.

  • Issue Year: 18/2014
  • Issue No: 2
  • Page Range: 291-297
  • Page Count: 7
  • Language: Bulgarian