„Empty” Brother of Johaness from the

„Pusty” brat Johannesa z "Dziennika uwodziciela", czyli uwodziciel bez ciała i duszy – Casanova Federico Felliniego w perspektywie psychoanalizy oraz psychoanalitycznej interpretacji baśni
„Empty” Brother of Johaness from the "Diary of a Seducer", or a Seducer without Body and Soul: Federico Fellini’s Casanova within the Perspective of Psychoanalysis and Psychoanalytical Interpretation of a Fairy Tale

Author(s): Mateusz Żebrowski
Subject(s): Philosophy, History of Philosophy
Published by: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Keywords: myth; rationalism-transcendence; anthropology of seduction; Don Juan; mit; racjonalizm; transcendencja; antropologia uwodzenia

Summary/Abstract: This paper is focused on the crucial topoi and symbols in Federico Fellini’s Casanova (1976), mainly on the topos of Don Juan, and undertakes the issues of a series of dichotomies: Nature/God, emotionality/rationality, conscious/unconscious in the philosophical and cultural discourses that are rooted within anthropology of seduction (from Søren Kierkegaard’s Diary of a Seducer to the reflections of Jean Baudrillard) and within psychoanalysis (Freud, Bettelheim, Lacan). Construction of Fellini’s film helps also in inferring the conclusions on the relations between postmodern ethics and aesthetics. W artykule, skupionym wokół kluczowych toposów i symboli Casanovy (1976) Federica Felliniego (głównie toposu Don Juana), podjęta jest problematyka dychotomii Natura/Bóg, emocjonalność/racjonalność, świadome/nieświadome w dyskursach filozoficznych i kulturoznawczych,zakorzenionych zwłaszcza w antropologii uwodzenia (począwszy od Dziennika uwodziciela Sørena Kierkegaarda po refleksje Jeana Baudrillarda) oraz psychoanalizie (Freud, Bettelheim, Lacan). Konstrukcja filmu Felliniego służy także autorowi do formułowania wniosków na temat związków ponowoczesnej etyki i estetyki.

  • Issue Year: IX/2012
  • Issue No: 9
  • Page Range: 129-150
  • Page Count: 22
  • Language: Polish