CORRUPTION IN MACEDONIA: FIGHTING A BATTLE WITH INADEQUATE WEAPONS Cover Image

КОРУПЦИЈАТА ВО МАКЕДОНИЈА: БИТКА СО НЕСООДВЕТНИ СРЕДСТВА
CORRUPTION IN MACEDONIA: FIGHTING A BATTLE WITH INADEQUATE WEAPONS

Author(s): Biljana Stojanoska
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Центар за регионални истражувања и соработка Студиорум
Keywords: корупција; Македонија; анти-корупција; законски мерки

Summary/Abstract: Корупцијата во Македонија, како и во многу земји, е идентификувана како една од најголемите пречки за демократизацијата и економскиот развој на земјата од нејзиното осамостојување. Овој труд тврди дека антикорупцискита политика во Македонија е неуспешна поради тоа што е сконцентрирана на воведување законски и заштитни мерки кои се копирани од западните општества. Таквите мерки не вродуваат со плод бидејќи ја игнорираат посебноста на земјата и културните и историски предиспозиции, и воедно оставаат лажен впечаток за борба против корупцијата при недостаток на вистинска политичка волја. Трудот ги анализира специфичните сфаќања и функционирање на корупцијата во Македонија, во согласност со историските, културните и економските услови во земјата.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 15
  • Page Range: 105-124
  • Page Count: 19
  • Language: Macedonian