Tasks and Powers of the Federal Government That is Considered to be Established in Cyprus Cover Image
  • Price 3.90 €

Kıbrıs’ta Olası Bir Federal Hükümetin Görev ve Yetkileri
Tasks and Powers of the Federal Government That is Considered to be Established in Cyprus

Author(s): Soyalp Tamçelik
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Kıbrıs; Yasama; Yürütme; Hükümet; Bakanlar Kurulu; Rotasyon

Summary/Abstract: Bu araştırmada, Kıbrıs’ta kurulması tasarlanan federal hükümetin görev ve yetkileri ele alınmıştır. Bundan hareketle araştırmadaki temel amaç, yürütme or-ganlarından Bakanlar Kurulu’nun ve özellikle Dışişleri gibi bakanlıkların genel du-rumunu belirtmektir. Aslında yürütme erki, siyasal mekanizmayı işletenden başka bir şey değildir. Dolayısıyla Kıbrıs’taki federal devletin bozulup dağılması iki yolla olabilecektir: Birincisi, Cumhurbaşkanı’nın hükümeti ve devleti yasalara göre yö-netememesi ve egemen gücü zorla ele geçirmeye çalışmasıdır. İkincisi ise hükümet üyelerinin eşgüdüm içinde çalışamaması ve yasalara uymamasıdır. O zaman federal devlette önemli değişiklikler olacak ve Kıbrıs’taki toplumsal uzlaşma bozulacaktır. Dolayısıyla bu durum, federal hükümetin, bir başka deyişle federal devletin yıkılmasına neden olacaktır. Bundan hareketle Bakanlar Kurulu’yla ilgili gerek ta-rafların, gerekse BM’nin bugüne kadar önerdiği unsurlar, karşılaştırmalı olarak in-celenmiş ve bunun olumlu ve olumsuz yönleri ele alınmıştır. Bununla ilgili olarak özellikle Gali Fikirler Dizisi’nde (1992) ve Annan Plânı’nda (2004) önerilen hususlar dikkate alınmıştır. Elinizdeki araştırma, iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bö-lümde Kıbrıs’ta kurulmak istenen federal hükümetin görev ve yetkileri incelenmiştir. İkinci ve son bölümde ise Kıbrıs’taki federal yürütme ve yasama organı arasındaki ilişkiler irdelenmiştir.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 17
  • Page Range: 55-84
  • Page Count: 30
  • Language: Turkish