Social services as a common field of social policy and economy Cover Image

Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej
Social services as a common field of social policy and economy

Author(s): Mirosław Grewiński
Subject(s): Politics / Political Sciences, Economy, Business Economy / Management, Governance, Welfare systems, Business Ethics, Socio-Economic Research
Published by: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: social policy; social economy; social services; welfare state; multi-sector and active social policy

Summary/Abstract: Artykuł prezentuje zagadnienie usług społecznych – jako obszaru wspólnego dla polityki społecznej i gospodarki społecznej. Celem artykułu jest wskazanie, że usługi społeczne trzeba rozwijać i integrować z obu systemów w taki sposób, aby reintegracja społeczno-zawodowa oraz zatrudnienie wspierane skutkowało wejściem osób defaworyzowanych na otwarty rynek pracy i znalezieniem przez nich stabilnych miejsc pracy w gospodarce niesubsydiowanej. W artykule podjęto trud zdefiniowania usług społecznych i socjalnych, a także zaprezentowano dorobek teoretyczny Unii Europejskiej w tym obszarze, wskazując, że przyszłościowym modelem welfare state może być Social services mix state, gdzie integruje się usługi polityki społecznej i ekonomii społecznej. Scharakteryzowano także wielosektorową i aktywną politykę społeczną jako bazową dla integracji usług. Na zakończenie zaprezentowano katalog usług społecznych z konkluzjami i rekomendacjami na przyszłość.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 3
  • Page Range: 24-39
  • Page Count: 16
  • Language: Polish