Recensions and Book Reviews Cover Image

Recenzije i prikazi
Recensions and Book Reviews

Author(s): Ratko Perić, Željka Pandža, Ana Zadro, Goran Mijočević, Dijana Korać, Marina Beus
Subject(s): History, Book-Review
Published by: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Summary/Abstract: Ratko Perić,KOROMANOV DEKALOG Željka Pandža,Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku,br. 107, Split, 2014., 420 str. Ana Noković,Joško Belamarić - Bratislav Lučin - Marko Trogrlić - Josip Vrandečić (ur.), Splitska hagiografska baština: povijest, legenda, tekst,Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanoga u Splitu od 26. do 27. rujna 2011., Književni krug Split - Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 2014., 534 str. Goran Mijočević,Jacques Le Goff, Trgovci i bankari u srednjem vijeku,Kulturni informativni centar - Jesenski i Turk, Zagreb, 2014., 147 str. Dijana Korać,Robert Jolić (prir.), Dr. fra Dominik Mandić (1889.-1973.). Zbornik radova sa znanstvenog simpozija održanog u prigodi 40. obljetnice njegove smrti (Mostar - Široki Brijeg, 24. i 25. listopada 2013.), Hercegovačka franjevačka provincija Uznesenja BDM - Franjevačka knjižnica Mostar - Hrvatski institut za povijest Zagreb, Mostar - Zagreb, 2014., str. 1031+ ilustracije. Marina Beus,Jure Krišto, Partija, UDBA i svećenička udruženja. UDBin elaborat o Udruženjima i drugi dokumenti, Hrvatska kulturna zaklada - Hrvatsko slovo, Zagreb, 2014., 157 str.

  • Issue Year: 26/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 325-355
  • Page Count: 31
  • Language: Croatian