Klodzko Land as the region of the cult of Saint John of Nepomuk Cover Image

Ziemia Kłodzka jako region kultu św. Jana Nepomucena
Klodzko Land as the region of the cult of Saint John of Nepomuk

Author(s): Aneta Marek
Subject(s): Geography, Regional studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Ziemia Kłodzka; kult; św. Jan Nepomucen

Summary/Abstract: W artykule zaprezentowano kult św. Jana Nepomucena na Ziemi Kłodzkiej. Historia tego regionu kształtowała się odmiennie niż sąsiedniego Śląska. Obszar ten często stanowił terytorium sporne między Czechami a Polską. Ziemia Kłodzka kilkakrotnie zmieniała swoją przynależność państwową, czego konsekwencją były zmiany religijne. W baroku, podczas prężnych działań kontrreformacyjnych rozpowszechnił się kult XIV wiecznego męczennika – św. Jana Nepomucena. Rozprzestrzeniał się on od czasu śmierci jego oprawcy –króla czeskiego Wacława IV (1419 r.), by w XVIII w., po dokonanej kanonizacji męczennika, osiągnąć apogeum, co ma odzwierciedleniew liczbie stawianych figur świętego zarówno w Czechach, jak i w różnych regionach Polski. Do rozpowszechnienia kultu przyczynili się duchowni, głównie jezuici, iprzedstawiciele dworu cesarskiego, zamożnej szlachty orazmagnaterii.W krajobrazie Ziemi Kłodzkiej znajduje się ponad 220 jego wizerunków. Podstawowym celem artykułu jest identyfikacja i inwentaryzacja obiektów architektury sakralnej związanych z opisywanym męczennikiem. The article presents the cult of St. John of Nepomuk in the Klodzko Region. The history of this region evolved differently to neighboring Silesia. This area was often the disputed territory between the Czech Republic and Poland. The Klodzko Region changed its nationality a few times and it caused the religious changes. In the Baroque period, during resilient Counter­Reformation activities there was spread of the cult of St. John of Nepomuk, the fourteenth century martyr. The cult has spread since the death of his murderer – Waclaw IV, the Czech king (1419) to reach its zenith in 18th century, which can be reflected in the number of figures of the saint both in the Czech Republic and many regions in Poland. Clergy, mainly Jezuits, the representatives of the tsar’s court, rich gentry and aristocracy contributed to the spread of the cult. The landscape of the Klodzko Region has 220 images of him. On the basis of literature research and field inventory some objects of religious architecture connected with Nepomuk were pointed out.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 03
  • Page Range: 321-342
  • Page Count: 23
  • Language: Polish