The development of social entrepreneurship: the essence and trends analysis Cover Image

Rozwój przedsiębiorczości społecznej – istota i kierunki analizy
The development of social entrepreneurship: the essence and trends analysis

Author(s): Agnieszka Pacut
Subject(s): National Economy, Business Economy / Management, Human Resources in Economy
Published by: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: social entrepreneurship; development; subject and scope of the analysis

Summary/Abstract: Tło rozważań: Przedmiotem rozważań w artykule jest zagadnienie rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Składa się ono z dwóch zakresowo nieostrych i treściowo wieloznacznych terminów. Z jednej strony przedsiębiorczość społeczna jest młodą, wymagającą poznania dziedziną badań, która wzbudza międzynarodowe zainteresowanie różnych środowisk od końca XX wieku. Z drugiej zaś strony, rozwój jest kategorią zakorzenioną w tradycji badań społecznych oraz debacie publicznej. Cele: Celem artykułu jest systematyzacja wiedzy na temat znaczenia obu wskazanych powyżej pojęć oraz przedstawienie wybranych sposobów analizy zagadnienia opisanego jako rozwój przedsiębiorczości społecznej. Metody: Do realizacji celu wykorzystano metodę analizy i syntezy literatury przedmiotu. Wyniki: W świetle przeglądu literatury analiza rozwoju przedsiębiorczości społecznej może dotyczyć przedmiotu, uwarunkowań, procesu i wyników. Konkluzje: Podjęte dotychczas w Polsce prace badawcze świadczą o wzroście zainteresowania i uznania dla niniejszego zagadnienia. Jednocześnie nasuwa się wniosek o konieczności rozwijania w kraju, we wskazanych obszarach, prac o charakterze empirycznym i teoretycznym z wykorzystaniem dorobku nauk ekonomicznych, społecznych i prawnych.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 7-20
  • Page Count: 14
  • Language: Polish