Participation of Sensory Integration Theory in Explanation of Neurocognitivistics Processes in People with Autism Cover Image

Udział teorii integracji sensorycznej w wyjaśnianiu przebiegu procesów neuropoznawczych u osób z autyzmem
Participation of Sensory Integration Theory in Explanation of Neurocognitivistics Processes in People with Autism

Author(s): Karolina Krzysztofik
Subject(s): Social Sciences, Psychology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Keywords: autism; sensory processing disorders

Summary/Abstract: Zaburzenia procesów przetwarzania sensorycznego występują w zależności od przyjętych kryteriów w około 42% do 88% osób z autyzmem (Filipek i in., 1999). Stanowią więc ważną charakterystykę ich funkcjonowania. Chronologiczny przegląd badań nad zaburzeniami integracji sensorycznej u osób z autyzmem pozwala zauważyć zmiany w kierunkach badań nad tym zjawiskiem: od opisów funkcjonowania osób z autyzmem w aspekcie sensorycznym, poprzez próby znalezienia prawidłowości w tym funkcjonowaniu do łączenia zaburzeń przetwarzania sensorycznego z nieprawidłowościami strukturalnymi i funkcjonalnymi w obrębie układu nerwowego. Ostatni z wymienionych kierunek badań znajduje swoje uzasadnienie nie tylko w założeniach teorii integracji sensorycznej, ale również w najnowszych neurokognitywistycznych teoriach wyjaśniających zjawisko autyzmu. Zgodnie z nimi przebieg procesów neuropsychologicznych, odpowiadając za zarządzanie zachowaniem i uczenie się, może wyjaśniać również funkcjonowanie osób z zaburzeniami w zachowaniu i uczeniu się, w tym również osób z autyzmem. Wskazując na implikacje neuronauki dla założeń teorii integracji sensorycznej artykuł ujawnia udział tej teorii w wyjaśnianiu zaburzeń ze spektrum autyzmu.

  • Issue Year: VIII/2015
  • Issue No: 1
  • Page Range: 9-23
  • Page Count: 15
  • Language: Polish