Economic Review. Our Economy and the Little Entente Pact Cover Image
  • Price 3.00 €

Економски прсглед. Наша привреда и Пакт Мале Антанте
Economic Review. Our Economy and the Little Entente Pact

Author(s): Ivo Belin
Subject(s): Economy, National Economy, Supranational / Global Economy, Socio-Economic Research
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Little Entente; The Economic Council of States of the Little Entente

Summary/Abstract: Члан VII Пакта Мале Антанте предвиђа оснивање једног Привредног Савјета државa Мале Антанте, ради постепеног координирања привредних односa и интересa трију држава, било између њих, било у њиховим односима са трећим државама.

  • Issue Year: 26/1933
  • Issue No: 03
  • Page Range: 136-139
  • Page Count: 4
  • Language: Serbian