"Vous nous l'avez racontée au moins cinquante fois…". Effacement énonciatif et effets de généricité dans La Poche Parmentier de Georges Perec Cover Image

" Vous nous l'avez racontée au moins cinquante fois... ". Effacement énonciatif et effets de généricité dans La Poche Parmentier de Georges Perec
"Vous nous l'avez racontée au moins cinquante fois…". Effacement énonciatif et effets de généricité dans La Poche Parmentier de Georges Perec

Author(s): Witold Wołowski, Krzysztof Sobczyński
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Keywords: disindividualisation of speech; generic hybridity; generic interferences; theatre; narration; intert

Summary/Abstract: Sytuując się na pograniczu literaturoznawstwa i językoznawstwa, niniejszy artykuł dotyczy dwóch zjawisk: dezindywidualizacji wypowiedzi czy też inaczej – zatarcia znaczników subiektywności w dyskursie (effacement énonciatif) oraz hybrydowości rodzajowej / gatunkowej (effets de généricité). Jako materiał egzemplifikacyjny posłużyła nam mało znana sztuka teatralna La Poche Parmentier Georges’a Pereca, znanego z nonszalanckiego stosunku do konwencji rodzajowych, której tematem jest obieranie ziemniaków. Zanik subiektywnego i zaangażowanego w swą mowę wypowiadacza (postaci-lokutora) osiągnięty zostaje poprzez: 1. zwielokrotnienie źródeł wypowiedzi i gatunków mowy (postaci posługują się przepisami kuchennymi, hasłami reklamowymi, danymi z roczników statystycznych, encyklopedii, itp.); 2. powtarzanie pewnych segmentów wypowiedzi i cykliczność wydarzeń; 3. systematyczne odwołania intertekstowe, w których postaci odgrywają role, zamiast mówić „za siebie” (collage scen ze sztuk Ioneski, Labiche’a, Szekspira...). Z genologicznego punktu widzenia La Poche Parmentier jest ciekawym przykładem sztuki teatralnej złożonej z szeregu mikro- i makronarracji, które rozbijają w pewien sposób jej konfigurację rodzajową (interferencje trybu mimetycznego i diegetycznego).

  • Issue Year: 54/2006
  • Issue No: 05
  • Page Range: 51-82
  • Page Count: 32
  • Language: French