CAD/CAM in Board Furniture Industry Cover Image

CAD/CAM u proizvodnji pločastog nameštaja
CAD/CAM in Board Furniture Industry

Author(s): Bojan Crnogaća
Subject(s): Business Economy / Management
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: računarski integrisana proizvodnja;CNC nesting centri; CNC kant-mašine

Summary/Abstract: U ovom radu dat je prikaz razvoja proizvodnje pločastog nameštaja sa aspekta korišćenja novih kompjuterskih tehnologija. Da bi današnja proizvodnja mogla nesmetano da funkcioniše potrebno je sve aktivnosti proizvodnog sistema koje su automatizovane međusobno povezati pomoću računara. Tako je u stručnoj javnosti nastao termin računarski integrisana proizvodnja (eng. Computer Integrated Manufacturing – CIM) ili kraće CIM sistem ili CIM koncept. U radu je opisana mogućnost raspoloživih programa, koji se koriste za kreiranje, prezentaciju i podršku u izdradi nameštaja. Autor je spomenuo Corpus kao jedan od najčeš će koriš ćenih programa. Za izradu nameštaja u ovako savremenim proizvodnim sistemima koristi se CNC tehnologija. U poslednje vreme u proizvodnji pločastog nameštaja sve više se koriste CNC nesting centri i CNC mašine za ivičnu obradu (kant-mašine) putem lasera.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 9
  • Page Range: 309-325
  • Page Count: 17
  • Language: Serbian