Gasification of Biomass - Wood Waste Cover Image

Gasifikacija biomase - drvnog otpatka
Gasification of Biomass - Wood Waste

Author(s): Bojan Crnogaća
Subject(s): Economy, Energy and Environmental Studies
Published by: Matica Hrvatska Tuzla
Keywords: gasifi kacija;biomasa;gasovito gorivo

Summary/Abstract: Gasifikacija je termo-hemijski proces pri kome dolazi do pretvaranja čvrstog goriva, odnosno supstanci koje su izgrađene od ugljenika (nafta, ugalj, biomasa), u sagoriv gas. Gasifikacija biomase je proces gde dolazi do rastvaranja goriva pod uticajem toplote u nedostatku kiseonika da bi se dobio sagoriv gas. Cilj gasifikacije je da se dobije što veća količina kvalitetnog gasovitog goriva. Kvalitetno gasno gorivo podrazumeva proizvedeni gas sa što većim sadržajem gorivih komponenti (H2, CO, CH4), a što manjim sadržajem tera i čestica pepela i koksnog ostatka.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 12
  • Page Range: 311-317
  • Page Count: 7
  • Language: Serbian