ENHANCED COOPERATION: THE WAY TO INTEGRATION OR DISINTEGRATION OF THE EUROPEAN UNION Cover Image

ОЈАЧАНА САРАДЊА: ПУТ КА ИНТЕГРАЦИЈИ ИЛИ ДЕЗИНТЕГРАЦИЈИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
ENHANCED COOPERATION: THE WAY TO INTEGRATION OR DISINTEGRATION OF THE EUROPEAN UNION

Author(s): Radovan D. Vukadinović
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: ојачана сарадња; диференцирана интеграција; Европска унија; криза; државе чланице ЕУ

Summary/Abstract: Под ојачаном сарадњом се подразумева сарадња коју остварује одређени број држава чланица у складу са правом Европске уније (ЕУ) у којој те државе преузимају већа права и обавезе ради остваривања циљева који нису могли бити остварени на други начин и у разумном року у Унији, у складу са општим циљевима Уније. Таква сарадња доводи до различитих економских, политичких и правних последица, али је предмет рада ограничен само на правну природу и анализу услова и начина спровођења ојачане сарадње. Аутор полази од тезе да разлике које постоје између држава чланица, намећу потребу примене различитих метода диференциране интеграције и да ће њихово све чешће коришћење у значајној мери ЕУ трансформисати у Унију са више брзина или са више концентричних кругова и довести до ерозије јединственог правног поретка ЕУ, што ће и саму ЕУ трансформисати у све лабавији конфедерални савез држава чланица. С обзиром да је Влада Републике Србије као један од политичких приоритета поставила што брже чланство Србије у Европској унији, ово питање осим теоријског има и практични значај.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 3
  • Page Range: 15-32
  • Page Count: 18