The role of women in the rural areas Cover Image

Rola kobiet na obszarach wiejskich
The role of women in the rural areas

Author(s): Agnieszka Wrzochalska
Subject(s): Gender Studies, Rural and urban sociology
Published by: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk
Keywords: rural areas; women; agriculture; obszary wiejskie; kobiety; rolnictwo

Summary/Abstract: A significant share of Polish women lives at rural areas. Most of them are satisfied with living in the countryside and recognise a significant improvement in the general socio-economic situation of rural areas, that has occurred recently. It should be noted that alongside this positive opinion, there have been significant transformations in the functioning of agriculture and rural areas in the first years of the Polish accession to the EU and that the rural economy is becoming less and less dependent on the agricultural sector. In rural areas the number of non-farming families is increasing, and agriculture as a source of employment is decreasing for rural inhabitants. The paper analysis the changes in selected socio-demographic characteristics and the level of education of the rural population as well as the characteristics of farms run by women. It also attempts to assess the current situation and the role of women in rural areas. Na obszarach wiejskich w naszym kraju mieszka relatywnie duży odsetek polskich kobiet.Większość z nich jest zadowolona z zamieszkania na tych terenach oraz dostrzega znaczącą poprawę ogólnej ich sytuacji, jaka miała miejsce w ostatnich latach. Niezależnie od tych pozytywnych sygnałów, należy podkreślić, iż już w pierwszych latach akcesji Polski do UE nastąpiły istotne przekształcenia w funkcjonowaniu rolnictwa i na obszarach wiejskich, gdzie nastąpił proces coraz mniejszego uzależnienia gospodarki wiejskiej od sektora rolnego. Na terenach wiejskich wzrastała liczba rodzin bezrolnych, a rolnictwo stwarza możliwość zatrudnienia coraz mniejszej liczbie osób. Wniniejszej pracy analizie poddano: wybrane uwarunkowania społeczno-demograficzne ludności wiejskiej, charakterystykę gospodarstw prowadzonych przez kobiety oraz podjęto próbę oceny sytuacji i roli kobiet na obszarach wiejskich.

  • Issue Year: 166/2015
  • Issue No: 1(2)
  • Page Range: 11-21
  • Page Count: 11