ARE HUMANS RATIONALLY PROSIOCIAL? SOME EVIDENCE FROM BEHAVIORAL GAME THEORY Cover Image

ЈЕСУ ЛИ ЉУДИ РАЦИОНАЛНО ПРОДРУШТВЕНИ? НЕКИ ДОКАЗИ ИЗ БИХЕЈВИОРАЛНЕ ТЕОРИЈЕ ИГАРА
ARE HUMANS RATIONALLY PROSIOCIAL? SOME EVIDENCE FROM BEHAVIORAL GAME THEORY

Author(s): Milovan Dekić
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: Rationality;prosociality;social norms; values; preferences;heuristics; morality; behavioural economics

Summary/Abstract: У раду наводим налазе из бихејвиоралних експеримената који доказују да у темељу људског продруштвеног понашања леже рационалне преференције. Најпре појашњавам шта рационалност подразумева, а потом и како се рационалне преференције односе са вредностима и нормама у генерисању друштвене сарадње. Потом наводим могуће одговоре бихејвиоралним економистима који тврде да су људи често ирационални. Затим упућујем на поуке које доносиоци јавних политика могу да извуку из утврђене људске продруштвене рационалности. На крају, уместо закључка, дајем приказ објашњења које је Адам Смит понудио по питању порекла и природе људске продруштвености.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 2/Special
  • Page Range: 53-85
  • Page Count: 33