PARLIAMENTARY NON-LIABILITY – CONSTITUTIONAL AND CRIMINAL ASPECTS Cover Image

ИМУНИТЕТ НЕОДГОВОРНОСТИ ПОСЛАНИКА – УСТАВНОПРАВНИ И КРИВИЧНОПРАВНИ ПОГЛЕД
PARLIAMENTARY NON-LIABILITY – CONSTITUTIONAL AND CRIMINAL ASPECTS

Author(s): Igor Vuković, Vladan Petrov
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Институт за политичке студије
Keywords: имунитет неодговорности; имунитет неповредивости; Народна скупштина; изражено мишљење и гласање; обухват заштите

Summary/Abstract: Имунитет неодговорности је класичан институт јавног права који подједнако припада уставном праву и кривичном праву. Његово разумевање није могуће без сједињеног погледа обе науке. Конститутивни елементи имунитета неодговорности су: основ (устав), разлог постојања (заштита слободе говора и ауторитета парламента), временско дејство (трајање заштите, нарочито моменат отпочињања заштите) и обухват (субјекти које штити и дела изјаве на која се односи). О (кривично)правној природи овог института постоје опречна становишта. Највише је спорно да ли имунитет неодговорности треба да остане садржински апсолутан или устав (уз помоћ кривичног законодавства) треба да одреди дела изјаве на која се имунитет не односи. Постоји тежња ка прихватању другог решења, али још увек преовлађују устави који не ограничавају обухват имунитета. Нема чврстог критеријума на основу којег би одређена дела била изузета од имунитетске заштите. Критеријум опредељивања за круг кривичних дела која би заслуживала искључење одговорности не би требало да почива на њиховој тежини, већ на њиховој вези са прокламованим разлогом неодговорности, то јест са идејом слободног образовања мишљења у парламентарној расправи. У сваком случају, ако се постојање овог имунитета данас не доводи у питање, као ни његови конститутивни елементи, питање његовог обухвата захтева даљу усмерену активност две темељне правне дисциплине.

  • Issue Year: 2015
  • Issue No: 2
  • Page Range: 275-294
  • Page Count: 20
Toggle Accessibility Mode