Visegrad and its "soft power": Statistics of V4 Development in 2009 and a draft of Priorities for the coming Period Cover Image

VYŠEHRAD A JEHO „SOFT POWER“: BILANCIA VÝVOJA V4 V ROKU 2009 A NÁČRT PRIORÍT NA ĎALŠIE OBDOBIE
Visegrad and its "soft power": Statistics of V4 Development in 2009 and a draft of Priorities for the coming Period

Author(s): Tomáš Strážay
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Research Center of the Slovak Foreign Policy Association (RC SFPA)

Summary/Abstract: Hodnotenie pôsobenia Vyšehradskej štvorky v uplynulých mesiacoch možno zhutniť do troch vyjadrení: V4 sa stáva čoraz efektívnejšou formou regionálnej spolupráce v strednej Európe, čoraz dynamickejšou regionálnou platformou v rámci EÚ a čoraz žiadanejším partnerom pre spoluprácu v susedných regiónoch východného susedstva a západného Balkánu. Spoločným menovateľom všetkých troch vyjadrení je vyzdvihnutie pozitívnej dynamiky, akou sa Vyšehradská skupina vyvíja. Zámerom príspevku však nie je iba bilancovanie aktivít uskutočnených vo formáte V4, ale analýza najdôležitejších aspektov, respektíve oblastí spolupráce, ako aj načrtnutie vývojových trendov v ďalšom období. Vyšehradská spolupráca je mnohovrstevná a vzhľadom na obmedzený rozsah textu bolo nutné pristúpiť k určitým redukciám. Príspevok sa preto v prvej časti zameriava na analýzu najdôležitejších aktivít V4 počas druhej polovice poľského a počas maďarského predsedníctva v zahraničnopolitickej a bezpečnostnej oblasti. V druhej časti príspevku sa dôraz kladie na prehodnotenie princípov a mechanizmov spolupráce, s cieľom zintenzívniť ju a zvýšiť jej efektívnosť. Záverečná časť príspevku identifikuje a hodnotí najdôležitejšie výzvy pre slovenské predsedníctvo V4, ktorého sa Slovensko ujalo 1. júla 2010.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 1
  • Page Range: 113-123
  • Page Count: 11
  • Language: Slovak