Territorial apories: the imaginary and the real aspects of (the) location (of Balkans) Cover Image

Територијални апории: имагинарните и реалните аспекти на локацијата (на Балканот)
Territorial apories: the imaginary and the real aspects of (the) location (of Balkans)

Author(s): Katerina Kolozova
Subject(s): Philosophy
Published by: Блесок

Summary/Abstract: Во овој краток есеј се обидувам да ја истражам улогата што локацијата - просторната и географската ситуираност, како реалната така и/или материјалната ја игра во механизмите и во динамиката на субјективизацијата. Тука се осврнувам на еден комплексен/компликуван историско-политички културен/национален Субјект, а поконкретно на балканскиот Субјект (или/и источно европскиот) во однос на европскиот Субјект.

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 22
  • Page Count: 4
  • Language: Macedonian