A Status Report on the Intergovernmental Conference Concerning the Draft of the Treaty for a European Constitution Cover Image
  • Price 4.50 €

Przebieg i dotychczasowe rezultaty Konferencji Międzyrządowej
A Status Report on the Intergovernmental Conference Concerning the Draft of the Treaty for a European Constitution

Author(s): Danuta Hübner
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: PISM Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Summary/Abstract: Ze względu na zakres przedmiotowy, liczbę uczestniczących państw, a także udział krajów, które nie są jeszcze członkami UE, obecna Konferencja Międzyrządowa wyraźnie odróżnia się od wcześniejszych prac nad traktatami rewizyjnymi. Szczyt w Brukseli nie oznacza fiaska Konferencji – większość propozycji Konwentu cieszy się akceptacją i poparciem wszystkich uczestniczących w niej państw. Także Polska stoi na stanowisku, że projekt przedstawiony przez Konwent porządkuje i systematyzuje prawne ramy funkcjonowania Unii, wychodzi naprzeciw postulatom zbliżenia jej do obywateli oraz demokratyzacji metod działania. Rząd RP popierał i popiera umocnienie roli Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i generalnie metody wspólnotowej, gwarantujących spójność i sprawność polityk UE, w tym także objęcie możliwie dużej liczby obszarów głosowaniem kwalifikowaną większością w Radzie. Prezydencja włoska zdołała w drugiej połowie 2003 r. doprowadzić do kompromisu w niemal wszystkich, z kilkudziesięciu pierwotnie spornych, kwestiach. Różnice zdań uczestników Konferencji odnoszą się obecnie do bardzo ograniczonej liczby obszarów. Zasadniczym postulatem Polski jest utrzymanie systemu ważenia głosów w Radzie UE, przyjętego w Traktacie z Nicei. Konferencja Międzyrządowa w sprawie projektu Traktatu Konstytucyjnego trwa nadal i są szanse na jej pozytywne zakończenie w 2004 r.

  • Issue Year: 18/2004
  • Issue No: 2
  • Page Range: 7-20
  • Page Count: 14
  • Language: Polish