What is a Good Think Tank in the Western Balkans? - State of Affairs and Prospects for the Future Cover Image

Šta je dobar nezavisni istraživački centar na Zapadnom Balkanu? – Stanje stvari i izgledi za budućnost
What is a Good Think Tank in the Western Balkans? - State of Affairs and Prospects for the Future

Author(s): Zhidas Daskalovski
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: Beogradski centar za bezbednosnu politiku
Keywords: nezavisni istraživački centri na Zapadnom Balkanu; uloga u kreiranju praktične politike; odnosi sa medijima; politički uticaj

Summary/Abstract: Koristeći metodologiju istraživanja praktične politike, nezavisni istraživački centri (think thanks) na Zapadnom Balkanu prikupljaju podatke i znanja, analiziraju i predstavljaju različite opcije praktične politike centralnim i lokalnim vlastima, civilnom i privatnom sektoru, obaveštavajući ih o svim aktuelnim pitanjima na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou. U članku se razmatraju aktivnosti i uloge ovih organizacija. Pored toga, rezmatraju se problemi i izazovi sa kojima se suočavaju, pre svega kvalitet rada koji zavisi od sposobnosti analitičara da zadrže nezavisnost u odnosu na političke partije, problem sa imidžom, jer ih javnost često smatra samo još jednom ispolitizovanom i izmanipulisanom nevladinom organizacijom i stabilno finansiranje i održivost kao zajednički izazovi svim nezavisnim istraživačkim centrima na Balkanu.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 12
  • Page Range: 38-52
  • Page Count: 15
  • Language: Serbian