The identity of the text in the space of intercultural communication. For example, the work of two Indian contemporary poets Cover Image

Tożsamość tekstu w przestrzeni komunikacji międzykulturowej. Na przykładzie twórczości dwóch indyjskich poetów współczesnych
The identity of the text in the space of intercultural communication. For example, the work of two Indian contemporary poets

Author(s): Renata Czekalska
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.

Summary/Abstract: Problematyka indyjskości w nowatorskiej poezji hindi XX i XXI w. uwarunkowana jest wieloma okolicznościami, w tym m.in. zależnością od metody kwalifikowania pojęcia indyjskości, a także od poziomu rozumienia formy oraz treści utworu. Przyjmując pojemną i uniwersalną definicję Antoniny Kłoskowskiej, że kultura narodowa jest układem złożonym z bardzo wielu rodzajów elementów, wyznaczników indyjskości w tekstach poetyckich dwóch współczesnych autorów poszukiwałam przede wszystkim pośród tych wyznaczników tożsamości, które konstytuują ich wartość nadrzędną – czyli artystyczną. W tej strefie znaczeń dokonująca się w utworach symbioza rodzajów wyznaczników (np. elementów psychologicznych i intelektualnych, wyobrażeń subiektywnych i zbiorowych itp.) złożona jest z wielopoziomowych warstw sensów szczegółowych, a ich odczytanie jako synergicznych cząstek całości komunikacyjnej tekstu wymaga użycia również innych niż tylko filologiczne narzędzi badawczych.

  • Issue Year: 9/2012
  • Issue No: 20-2
  • Page Range: 213-230
  • Page Count: 18
  • Language: Polish