Paradigms of Totalitarianism in Romania: the Case of Education under the National-Legionary Government (September 1940  –  January 1941 Cover Image

Paradigmy totalitarizmu v Rumunsku : Prípad vzdelávania za národno-legionárskej vlády (september 1940 – január 1941)
Paradigms of Totalitarianism in Romania: the Case of Education under the National-Legionary Government (September 1940 – January 1941

Author(s): Radu Florian Bruja
Subject(s): History
Published by: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela
Keywords: Romania; Case of Education; National-Legionary Government

Summary/Abstract: V tejto štúdii prezentujeme niekoľko aktivít a faktov o Traianovi Brăileanuovi, ktorý zastával post ministra školstva, kultu a kultúry za vlády Iona Antonesca. Pre profesora a sociológa z mesta Cernăuţi (dnes Černivci na Ukrajine) bola doba od septembra 1940 do januára 1941 najvýznamnejšou v jeho politickej kariére. Nanešťastie pre neho, vrchol jeho kariéry sa spájal s jedným z najzložitejších období v dejinách súčasného Rumunska a s čiernou stránkou jeho existencie – s národne-legionárskym štátom. Podľa zákona č. 3151 zo 14. septembra 1940 bol Rumunský štát prehlásený za “národne-legionársky štát”, za jedinú legálnu politickú štruktúru bolo uznané Legionárske hnutie a generál Ion Antonescu sa stal “vodcom štátu” a “hlavou legionárskeho režimu”. Problémy, ktorým čelilo ministerstvo školstva, kultu a kultúry vzišli, v prvom rade, z nutnosti obsadiť pozície učiteľov, vychovávateľov, kňazov, a zaručiť pokračovanie štúdia na rôznych stupňoch škôl pre Rumunov z odstúpených území. Ich problémy boli v pozornosti úradov až do konca roku 1940. Okrem týchto ťažkostí bolo tiež nevyhnutné pomôcť chudobným študentom, vytvoriť komisie pre zlepšenie situácie učiteľských zborov, riešiť problém platov kňazov. Rumunizačná línia bola zavedená legislatívnymi a administratívnymi opatreniami preto, aby ponúkla morálne kompenzácie a profesionálnu reintegráciu tým, ktorí trpeli medzi rokmi 1938-1940.2 V pozícii ministra Traian Brăileanu nasledoval politické idey Légie. Dňa 28. septembra a 1. novembra 1940 podpísal dekréty, ktorými profesori starší ako 65 rokov museli odísť do dôchodku. Vo vypudení starších profesorov zo školstva, ktorí boli bojovníkmi za hodnoty liberálnej demokracie, a v ich nahradení mladými profesormi – príslušníkmi alebo sympatizantmi Legionárskeho hnutia, je zjavný politický charakter tohto rozhodnutia. Traianom Brăileanuom bola založená aj Komisia na reštrukturalizáciu univerzít. Podľa dekrétu zo 14.-15. októbra 1940 Národná únia kresťanských študentov, so štyrmi študentskými centrami v mestách Iaşi, Sibiu, Timişoara a v Bukurešti, bola jediná študentská organizácia povolená režimom. Prezident tejto organizácie, menovaný Ionom Antonescom, bol zodpovedný za jej akcie pred ministrom Traianom Brăileanuom. Taktiež boli zrušené akékoľvek zákazy alebo zákony, ktoré zakazovali alebo nepovoľovali študentské asociácie pred rokom 1938, ktoré boli ovládané legionárskymi študentmi. Majetok bývalého Študentského národného frontu, a to každého druhu, hnuteľný alebo nehnuteľný, prešiel prostredníctvom ministerstva národného vzdelávania, kultu a kultúry do vlastníctva Legionárskeho hnutia. Od novembra 1940 legislatíva uzákonila purifikáciu vyššieho vzdelávania od učiteľov, ktorí v medzivojnových rokoch prejavili antilegionárske postoje. Traian Brăileanu je tiež zodpovedný za etnické čistky v školstve na podklade antisemitizmu. Zákonom z 11. októbra 1940 boli vylúčení zo vzdelávania židovskí žiaci, študenti a profesori.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 13
  • Page Range: 164-181
  • Page Count: 18
  • Language: English