Evaluation of the Implementation of the Bologna Process at the Faculty of Natural Sciences in Sarajevo Cover Image

Evaluacija primjene Bolonjskog procesa na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu
Evaluation of the Implementation of the Bologna Process at the Faculty of Natural Sciences in Sarajevo

Author(s): Aljoša Dizdarević, Ajla Rizvanović, Irma Mahmutović, Rifat Škrijelj, Aleksandar Dostić, Nedim Šuta, Emina Šunje, Hasan Jamak, Muriz Spahić
Subject(s): Social Sciences
Published by: Univerzitet u Sarajevu

Summary/Abstract: Zajednička deklaracija evropskih ministara obrazovanja potpisana je u Bologni 19. juna 1999. godine. Nekoliko je evropskih zemalja prihvatilo poziv da se obavežu postići ciljeve zacrtane Deklaracijom, bilo potpisivanjem Deklaracije, bilo načelnim slaganjem s njenim sadržajem. Bolonjski proces predstavlja realizaciju projekta s jednim dužim historijskim kontinuitetom. Tako su njegove osnove zapisane već u Magna Charta Universitatum, potpisanoj u Bologni 18. septembra 1988., u čast 900. godišnjice najstarijeg evropskog sveučilišta. U njoj su postavljena neka temeljna pravila poslanstva univerziteta, prije svega njegova autonomnost. Drugi značajan moment na putu realizacije Bolonjskog procesa bila je Lisabonska konvencija iz 1997. godine – konvencija o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u evropskoj regiji. Njoj je uslijedila Sorbonska deklaracija, realizirana u Parizu godinu dana nakon Lisabona, koja je označila kao prioritet harmonizaciju evropskog visokoškolskog sistema. Evropske visokoškolske institucije prihvatile su izazov i preuzele glavnu ulogu u stvaranju evropskog prostora visokog obrazovanja u duhu temeljnih pravila zacrtanih u povelji Magna Charta Universitatum. To je izuzetno važno jer upravo neovisnost i autonomnost univerziteta osiguravaju sisteme visokog obrazovanja i istraživanja, stalno prilagođavanje promjenjivim potrebama, zahtjevima društva i napretku naučnih spoznaja.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 02
  • Page Range: 217-229
  • Page Count: 13
  • Language: Bosnian