Reviews Cover Image

Recenzje
Reviews

Author(s): Witold Mańczak, Leszek Bednarczuk, Wiktor J. Darasz, Gabriela Dziamska-Lenart
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego

Summary/Abstract: Charles Zaremba, Éléments de grammaire historique du polonais (by W. M a ń c z a k) Wiesław Boryś, Hanna Popowska -Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny (by L. B e d n a r c z u k) Aleksandra Budrewicz-Beratan, Stanisław Egbert Koźmian. Tłumacz Szekspira (by W.J. D a r a s z) Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej (by G. D z i a m s k a - L e n a r t)

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 3
  • Page Range: 231-240
  • Page Count: 10
  • Language: Polish