Formation, Rising, and Declining Processes of States in Eurasia: Turkish and Russian Cases Cover Image
  • Price 1.00 €

Avrasya’da Devletlerin Şekilleniş, Yükseliş ve Düşüş Süreçleri: Türk ve Rus Örnekler
Formation, Rising, and Declining Processes of States in Eurasia: Turkish and Russian Cases

Author(s): Ömer Göksel İşyar
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu)
Keywords: Avrasya; Türkler; Ruslar; Devletler; Çatışma; İşbirliği

Summary/Abstract: Uluslararası ilişkilerin tarihiyle ilgilenenler, genel olarak, dünya politik sisteminin hemen her bölgesinde devletlerin oluşum ve yıkılış süreçlerindeki paralelliğin normal bir olgu olduğunu kabul ederler. Makalede, Avrasya bölgesindeki devletlerin tarihsel oluşum, yükseliş, zayıflama ve yıkılış süreçlerindeki bazı paralellikler üzerinde odaklanmaya çalışılmıştır. Örnek olarak ise, Türk ve Rus devletlerinin çeşitli dönemlerdeki ortak etkileşimleri irdelenerek, bu iki devletin / milletin tekrar eden tarihsel devrimleri ve çığır açan olaylarının ışığında, Türk-Rus ulusal benzerlikleri; yani, ortak tehditleri, ortak endişeleri, ortak kaderleri, ortak deneyimleri, paylaştıkları / paylaşmadıkları mirasları ve tüm bunların sonuçları üzerinde durulmaktadır. Bunlar, Avrasya kıtasının temel etkileşim modelini oluşturmaktadırlar. Bu tarihsel bağlamda, iki Avrasyacılık modeli mevcuttur: Türk modeli ve Rus modeli. Bu iki Avrasya modeli, tarih boyunca birbirleriyle entegre olmadılar. Birbirleriyle yoğun etkileşimler içinde bulunan bu iki model, birbirlerine sürekli olarak düşmanca baktılar. Fakat en sonunda da, günümüz dünyasında bu iki model, Avrasya meselelerinde birbirleriyle işbirliği yapmaya başladılar. Historians of international relations generally agree that parallelism in state formation and demolition processes in almost every region of the world political system is an ordinary phenomenon. The article is focused on some parallel points in respect of historical formation, rising, declining, and collapsing processes of states in Eurasian region. As the case, we scrutinized the common interactions of Turkish and Russian states in various periods. In the light of these two states’/nations’ repeated historical revolutions and seminal events that they have made, the Turkish-Russian national similarities, i.e. common threats, common fears, common fate, common experiences, un-/shared heritage, and all of their results, as the core interaction model of the Eurasian continent are examined. In this historical context, there are two models of Eurasianism: Turkish model and Russian model. These two models of Eurasia did not integrate with each other in history. Even though they intensively interacted, these two were always antagonistic in relations. But eventually, in today’s world, these two models are cooperating in Eurasian matters.

  • Issue Year: 2008
  • Issue No: 06
  • Page Range: 87-114
  • Page Count: 28
  • Language: Turkish