Speech Act Theory Observed through Examples from Bram Stoker's Dracula Screenplay Cover Image

Prikaz Teorije govornih činova na primjerima scenarija za film Drakula Brama Stokera
Speech Act Theory Observed through Examples from Bram Stoker's Dracula Screenplay

Author(s): Selma Đuliman
Subject(s): Philosophy
Published by: Интернационални Универзитет у Новом Пазару
Keywords: Teorija govornih činova; John Austin; John Searle; pragmatika; direktni/indirektni govorni činovi; implikatura.

Summary/Abstract: Teorija govornih činova je nezaobilazan nivo pragmatičke analize. U zadnjim dekadama 20. i početkom 21. vijeka, analiza “živog govora” je postala naučni izazov mnogim lingvistima. U ovom tekstu, analiziramo scenarij (kao poseban vid dramskog teksta) za film Drakula Brama Stokera. Iako je Teorija govornih činova od pedesetih godina 20. vijeka do danas doživjela mnoge promjene, opredijelili smo se za “klasičnu” analizu koju je utemeljio John Searle, a koja se i danas u velikoj mjeri koristi u lingvističkoj literaturi.

  • Issue Year: 2013
  • Issue No: 12 (2)
  • Page Range: 175 - 188
  • Page Count: 14
  • Language: Bosnian