Defters for Montenegrin Sanjak from time Skender-Bey Crnojević Cover Image

Defteri za crnogorski sandžak iz vremena Skender-bega Crnojevića
Defters for Montenegrin Sanjak from time Skender-Bey Crnojević

Author(s): Branislav S. Đurđev
Subject(s): History
Published by: Orijentalni Institut u Sarajevu

Summary/Abstract: Приликом своог бављења у Цариграду 1938 године имао сам прилику да понешто радим у Архиву Пpетседништва владе (Baсvekaлet arсivi). О томе шта сам тамо могао дознати реферисао сам у Југословенском историском часопису,') Радећи у Цариградском архиву, обратио сам пажњу на кaтacтapcкe дефтере (аrаzi, dефtеrlерi, defatiri hаkанiуе, tahrir defterleri), јер сам био свестан да у њима има података о положају раје, о дажбинама и томе слично, оно што je преко потребно испитати да би се објаснио положај наших народа под турском влшћу. Од катастарских дефтера успео сам једино да о6радим два дефтера црногорског Сalнџака из 1521 и 1523 године. Прегледајући: остале дефтере, успео сам још да препишем канун-наму из дефтера за босански санџак из 1530 и канун-наму из дефтера за пожешки санџак из 1545 године, што сам већ обавио.)

  • Issue Year: 1950
  • Issue No: 1
  • Page Range: 7-22
  • Page Count: 16
  • Language: Serbian