The Sense of School Belonging: Its Importance for the Positive Develop ment of Students and Prevention of Behavioural Problems Cover Image

Osećaj pripadnosti školi: značaj za pozitivan razvoj i prevenciju problema u ponašanju učenika
The Sense of School Belonging: Its Importance for the Positive Develop ment of Students and Prevention of Behavioural Problems

Author(s): Marija Stojanović, Branislava Popović-Ćitić
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Педагошко друштво Србије
Keywords: pripadnost školi; prevencijska nauka; protektivni faktori; promotivni faktori; problemi u ponašanju učenika;

Summary/Abstract: Osećaj pripadnosti školi definiše se kao mera u kojoj se učenici osećaju lično prihvaćeni, poštovani, uključeni i podržani od drugih u školskom okruženju. Imajući u vidu da pojedini autori osećaj pripadnosti školi smatraju ključnim činiocem adekvatnog razvoja dece i mladih, cilj rada je sumiranje i prikaz teorijskih i istraživačkih nalaza koji govore u prilog značaju osećaja pripadnosti školi za pozitivan razvoj i prevenciju problema u ponašanju učenika. Pored toga, u radu su istaknute i osnovne postavke prevencijske nauke i perspektive pozitivnog razvoja, te analiziran odnos između ova dva pristupa. Rezultati sprovedenog pregleda sugerišu da je osećaj pripadnosti školi povezan sa širokim spektrom akademskih i razvojnih ishoda, poput akademskog postignuća i motivacije, angažovanosti u školi, prosocijalnog ponašanja, zadovoljstva životom, samopoštovanja, pozitivnog identiteta, blagostanja, adaptivnog prilagođavanja itd. Drugim rečima, dosadašnja istraživanja upućuju da se u zavisnosti od stepena razvijenosti osećaja pripadnosti školi efekti ovog osećaja mogu tumačiti u kontekstu rizičnih i protektivnih/promotivnih faktora za mentalno zdravlje i bihejvioralne probleme učenika. Navedeno implicira da akteri vaspitno-obrazovnog sistema ne smeju da izgube iz vida značaj osećaja pripadnosti školi za dostizanje punih potencijala učenika. Dodatno, uvažavajući nastojanja prevencijske nauke u pravcu identifikovanja i osnaživanja činilaca koji stoje u osnovi protektivnih procesa, neophodna su dalja istraživanja faktora i mehanizama razvoja osećaja pripadnosti školi.

  • Issue Year: 71/2022
  • Issue No: 3
  • Page Range: 403-423
  • Page Count: 21
  • Language: Serbian