The family in the kaleidoscope of contemporary changes Cover Image

Rodzina w kalejdoskopie współczesnych przemian
The family in the kaleidoscope of contemporary changes

Author(s): Joanna Smyła
Subject(s): Social Sciences
Published by: Zakład Historii Edukacji w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
Keywords: przemiany rodziny; ponowoczesność; wzory życia rodzinnego

Summary/Abstract: Cel. Artykuł dotyczy przemian współczesnej rodziny związanych z wyłanianiem się epoki ponowoczesności. Na wstępie uzasadniono konieczność interdyscyplinarnego podejścia do badań nad rodziną. W dalszej części artykułu ukazano przemiany współczesnego świata i rodziny, obejmujące zarówno nowe sposoby jej definiowania i funkcjonowania, jak i przemiany struktury i wzorów życia rodzinnego. Materiały i metoda. Analiza tekstu. Wyniki. Obserwowane obecnie przemiany rodziny generują potrzebę wielowymiarowego i wieloaspektowego podejścia badawczego względem niej. Istotne staje się współdziałanie różnych dyscyplin naukowych w celu dokonywania wieloaspektowych analiz funkcjonowania współczesnej rodziny.

  • Issue Year: XXVI/2022
  • Issue No: 1
  • Page Range: 15-27
  • Page Count: 21
  • Language: Polish