Evaluating emergency distance education and support for people with intellectual disabilities during the COVID-19 pandemic Cover Image

Ocena zdalnych działań edukacyjnych i wspierających adresowanych do osób z niepełnosprawnością intelektualną w czasie pandemii COVID-19
Evaluating emergency distance education and support for people with intellectual disabilities during the COVID-19 pandemic

Author(s): Piotr Plichta
Subject(s): Social Sciences, Education
Published by: Wydawnictwo Naukowe ChAT
Keywords: intellectual disability; digital inclusion; digital inequalities; distance education; COVID-19

Summary/Abstract: This article engages with evaluating the usefulness of distance education for people with intellectual disabilities. It focuses primarily on the situation of students in special schools during the pandemic. In order to recognise the contexts and determinants of digital inclusion, the research makes use of the results of expert interviews and questionnaires completed by heads of special schools. Schools and other institutions usually evaluate the support of both local and national governments in remote education negatively. The pandemic has confirmed and emphasised the existing digital inequalities (also in terms of hardware). The usefulness of distance learning for people with intellectual disabilities is mostly rated as low. Its main advantage is perceived to be the cooperation between the teachers. The pandemic has, to a certain extent, contributed to raising awareness about the need for developing digital skills by all those involved in education. The article concludes with proposed solutions for diminishing digital inequalities, marginalisation and exclusion of people with intellectual disabilities. W tekście podjęto kwestię oceny przydatności zdalnej edukacji kierowanej do osób z niepełnosprawnością intelektualną (NI), przede wszystkim uczniów szkół specjalnych, w czasie pandemii. Do rozpoznania uwarunkowań i kontekstów cyfrowej inkluzji posłużono się przede wszystkim wynikami wywiadów z ekspertami oraz badania kwestionariuszowego, w którym brali udział dyrektorzy szkół specjalnych. Szkoły i inne instytucje najczęściej negatywnie oceniały wsparcie władz w zakresie realizacji edukacji zdalnej. Pandemia potwierdziła i uwypukliła istniejące nierówności cyfrowe (również na poziomie sprzętowym). Przydatność edukacji zdalnej dla osób z NI oceniana była raczej nisko. Jej zalety głównie postrzegano w kontekście współpracy w gronie pedagogicznym. Pandemia przyczyniła się w pewnym stopniu do podniesienia świadomości w zakresie potrzeby rozwoju kompetencji cyfrowych wszystkich podmiotów procesu edukacyjnego. Artykuł zamykają postulaty dotyczące rozwiązań ograniczających cyfrowe nierówności, marginalizację i wykluczenie osób z NI.

  • Issue Year: XII/2021
  • Issue No: 3 (36)
  • Page Range: 133-153
  • Page Count: 21
  • Language: Polish