Theology and Morality Cover Image

Teologia i Moralność
Theology and Morality

Publishing House: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Subject(s): Philosophy, Theology and Religion
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 1898-2964
Status: Active

  • 2022
  • 2023
  • Issue No. 1 (31)/17
  • Issue No. 2 (32)/17
  • Issue No. 1 (33)/18
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
  • Year: {{ issueInfo.Year }}
  • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
  • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

  • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Głównym celem czasopisma jest prezentowanie badań naukowych związanych z najbardziej aktualnymi problemami teologicznomoralnymi w kraju i na świecie. Periodyk stanowi forum dialogu z przedstawicielami zarówno różnych dziedzin teologicznych, jak i innych dyscyplin naukowych (filozofii, socjologii, nauki o komunikacji społecznej i mediach) dotyczących analizy działań człowieka w społeczeństwie i w Kościele, stwarzając tym samym nowe możliwości szerszego oglądu danego zagadnienia.
Czasopismo naukowe Teologia i Moralność jest wydawane przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 2006. Ukazuje się ono jako półrocznik pod patronatem Stowarzyszenia Teologów Moralistów Polskich. Jest ono forum wymiany myśli autorów polskich i zagranicznych dotyczące najbardziej aktualnych problemów teologiczno-moralnych. Pierwszeństwo tej dyscypliny naukowej nie oznacza jednak zamknięcia się na przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, co stwarza możliwości szerszego oglądu danego zagadnienia. Publikacja nowych numerów czasopisma przewidziana jest na czerwiec i grudzień danego roku. Każda z edycji czasopisma ma temat wiodący, który jest zasadniczym czlonem danego numeru. W czasopiśmie jednak znajdują też miejsce teksty spoza głównego tematu.