Iudaica Russica Cover Image

Iudaica Russica
Iudaica Russica

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Subject(s): History, Language and Literature Studies
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2657-4861
Status: Active

 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 1/2
 • Issue No. 2/3
 • Issue No. 1/4
 • Issue No. 2/5
 • Issue No. 1/6
 • Issue No. 2/7
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 2/11
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Czasopismo naukowe wydawane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach
Częstotliwość publikacji — półrocznik
Czasopismo ukazuje się w formie papierowej i w formie elektronicznej (OJS)
W ciągu ostatnich dwóch wieków miało miejsce kilka fal masowych wyjazdów rosyjskich Żydów z Rosji. Ludność pochodzenia żydowskiego stanowiła osiemdziesiąt procent emigrantów, którzy w latach 1971–1986 opuścili Związek Sowiecki. Po roku 1990 (masowa alija 1990–1991) z Rosji wyjechało pokolenie „szestidiesiatników”, głównie intelektualistów i ludzi kultury. Wśród wybitnych twórców rosyjskojęzycznych XX wieku, którzy zamieszkali na Zachodzie lub w Izraelu są Fryderyk Gorensztejn, Siergiej Dowłatow, Wasilij Aksionow, Władimir Wojnowicz, Zinowij Zinik, Grigorij Kanowicz, Igor Guberman, Dina Rubina, Jefim Etkind i wielu innych. Obecnie w Izraelu niezwykle dynamicznie rozwija się rosyjskojęzyczna twórczość literacka pokolenia urodzonego w latach 70.
Ważny wpływ na kształt „rosyjskiego Izraela” ma przywiązanie do tradycji, kultury i języka kraju pochodzenia (Rosji), a także charakter i ewolucja procesów aklimatyzacyjnych. Rosyjskojęzyczne życie literackie w Izraelu, biorąc pod uwagę zarówno liczebność jego przedstawicieli, jak i wartość interpretacyjną pisanych przez nich tekstów, stanowi istotną część kultury rosyjskiej. Tematyka ta niestety traktowana jest w polskiej rusycystyce marginalnie. Nie ma zwartych opracowań, opisujących rozmiary i złożoność zjawiska, a przede wszystkim brakuje forum, na którym owe zagadnienia byłyby podejmowane. Lukę tę, mamy nadzieję, wypełni czasopismo „IUDAICA RUSSICA”.
W czasopiśmie podejmowana jest tematyka najnowszej literatury rosyjsko-izraelskiej — jej ewolucji, obecnego miejsca, roli i statusu, jej odmian, charakteru oraz poetyki. Na łamach „IUDAICI RUSSICI” obecne są również badania dotyczące tematyki żydowskiej (motywów żydowskich) w twórczości rosyjskich klasyków (choćby Aleksandra Puszkina, Nikołaja Gogola, Iwana Turgieniewa, Fiodora Dostojewskiego, Nikołaja Leskowa), a zwłaszcza twórców późniejszej epoki, zwłaszcza tych o żydowskich korzeniach (jak Osip Mandelsztam, Izaak Babel, Ilia Erenburg, Eduard Bagricki, Josif Utkin, Naum Korżawin, Borys Słucki czy Anatolij Rybakow).
Zapraszamy również do publikowania tekstów poświęconych bardziej szeroko pojętej tematyce rosyjskich Żydów.
W czasopiśmie „IUDAICA RUSSICA” obok artykułów naukowych publikowane są recenzje naukowe, omówienia, sprawozdania, ale także przekłady dzieł (lub ich fragmentów) rosyjskojęzycznych żydowskich twórców lub przekłady znaczących rosyjskojęzycznych tekstów (esejów, szkiców) poświęconych tematyce żydowskiej.
Języki czasopisma — polski, rosyjski, angielski.
Przyjmowane są artykuły nigdzie dotąd nie publikowane.
Objętość artykułów — do 25 tys. znaków (ze spacjami)
Wszystkie artykuły recenzowane są (anonimowo) przez dwóch recenzentów.