Public Policy Studies Cover Image

Studia z Polityki Publicznej
Public Policy Studies

Publishing House: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2391-6389
Online-ISSN: 2719-7131
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 3/3
 • Issue No. 4/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 3/7
 • Issue No. 4/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 3/11
 • Issue No. 4/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 3/15
 • Issue No. 4/16
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 2/18
 • Issue No. 3/19
 • Issue No. 4/20
 • Issue No. 1/21
 • Issue No. 2/22
 • Issue No. 3/23
 • Issue No. 4/24
 • Issue No. 1/25
 • Issue No. 2/26
 • Issue No. 3/27
 • Issue No. 4/28
 • Issue No. 1/8
 • Issue No. 2/8
 • Issue No. 3/8
 • Issue No. 4/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/9
 • Issue No. 3/9
 • Issue No. 4/9
 • Issue No. 1/10
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 3/10
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Pismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” jest kwartalnikiem, w którym zamieszczane są teksty o charakterze akademickim. Jego profil nawiązuje do anglosaskiej tradycji analitycznej znanej pod angielską nazwą public policy. Teksty poświęcamy problematyce polityki publicznej w różnych jej wymiarach, w tym między innymi:
- analizie problemów publicznych (wyzwania, ryzyka),
- analizie działań publicznych (reform) w różnego typu politykach (sektorowych i horyzontalnych),
- sieci interesariuszy określonych polityk (policy communities), ich interesów, wzajemnych interakcji,
- koncepcji czy teorii polityki publicznej (w tym polityk sektorowych),
- modelom i cyklom w danej polityce (od diagnozy problemu do ewaluacji rozwiązania),
- postawom, wartościom, motywom działania aktorów polityk (np. rola zaufania wśród interesariuszy, zdolność do współpracy),
- metodom ewaluowania rezultatów w politykach,
- wskaźnikom obrazującym rezultaty działań publicznych,
- mechanizmom alokacji zasobów w działaniu publicznym (rynek i jego zawodność, zawodność państwa),
- źródłom wpływającym na kształtowanie polityk publicznych (np. źródła intelektualne, społeczno-kulturowe, historyczne),
- źródłom wiedzy w wybranych politykach (policy knowledge), brokerom wiedzy (sieci eksperckie),
- procesom decyzyjnym i stylom działania w polityce publicznej (działania jednostronne vs. partnerskie, antycypacja problemów vs. reaktywność),
- czynnikom instytucjonalnym współkształtującym politykę publiczną (np. systemy partyjne, parlamentarne, administracja publiczna).

Zapraszamy do nadsyłania tekstów poświęconym zarówno politykom ekonomicznym, społecznym (np. socjalnym, o ubezpieczeniach społecznych), infrastrukturalnym (np. energetyka, transport), jak i politykom typu edukacja, szkolnictwo wyższe, a także politykom horyzontalnym (polityka regionalna, strategie publiczne, itp.).

Punktacja MEiN (dawniej MNiSW): 70. Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism.

Czasopismo „Studia z Polityki Publicznej/Public Policy Studies” zapewnia dostęp do treści artykułów w trybie otwartego dostępu (Open Access) na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0).

*

The Journal of "Public Policy Studies" is a quarterly journal that publishes academic papers. Its profile refers to the Anglo-Saxon analytic tradition known as public policy. The articles focus on the issues of public policy in its various dimensions, including:
- Analysis of public problems (challenges, risks).
- Analysis of public actions (reforms) in various types of policies (sectoral and horizontal).
- Stakeholder networks of specific policies (policy communities), their interests, mutual interactions.
- Concepts or theories of public policy (including sectoral policies).
- Models and cycles in a given policy (from the diagnosis of the problem to the evaluation of the solution).
- Attitudes, values, motives of actions of policy actors (e.g., the role of trust among stakeholders, ability to cooperate).
- Methods for evaluating results in policies.
- Indicators demonstrating the results of public activities.
- Mechanisms of resource allocation in public action (market and its fragility, state fragility).
- Sources influencing the shaping of public policies (e.g., intellectual, social, cultural, historical).
- Sources of knowledge in selected policies (policy knowledge); knowledge brokers (expert networks).
- Decision-making processes and styles of action in public policy (unilateral vs. partner actions, anticipation of problems vs. reactivity).
- Institutional factors co-shaping public policy (e.g., party systems, parliamentary systems, public administration).

We kindly invite you to submit papers devoted to economic, social (e.g., welfare, social security) or infrastructural (e.g., energy, transport) policies, as well as policies regarding education, higher education and horizontal policies (e.g., regional policy, public strategies).

The journal of “Public Policy Studies” provides access to the content of articles in the Open Access mode on the basis of the Creative Commons licence Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Imprint

https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/about/contact

Submission guidelines

https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/about/submissions

Editorial board

Editor-in-Chief: Andrzej Zybała (SGH)
Editorial Secretary: Andrzej Klimczuk (SGH)
- Anna Anetta Janowska (SGH)
- Dorota Konopka (SGH)
- Krzysztof Księżopolski (SGH)
- Paweł Kubicki (SGH)
- Paulina Legutko-Kobus (SGH)
- Jan Misiuna (SGH)
- Benedykt Opałka (SGH)
- Anna Visvizi (SGH)

Scientific Board
Chair: Artur Nowak-Far (SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland)
- Włodzimierz Anioł (University of Warsaw, Warsaw, Poland)
- Piotr Błędowski (SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland)
- Joan DeBardeleben (Carleton University Ottawa, Canada)
- Lisbeth Maria Fagerström (University of South-Eastern Norway, Kongsberg, Norway; Abo Akademi University, Vaasa, Finland)
- Elżbieta Firlit (SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland)
- Carlos Flores (University of Valencia, Spain)
- Anna Frajlich-Zając (University of Columbia, New York, USA)
- Anastazja Gajda (University of Opole, Opole, Poland; SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland)
- Jolanta Gładys-Jakóbik (SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland)
- Krzysztof Jasiecki (University of Warsaw, Warsaw, Poland; SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland)
- Violetta Korporowicz-Żmichowska (SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland)
- Krzysztof Kozłowski (SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland)
- Ján Lid'ák (University College Prague, Prague, the Czech Republic; Pavel Jozef Šafárik University in Košice, Košice, Slovakia)
- Tatjana Muravska (University of Latvia, Riga, Latvia)
- Joanna Nowicki (University of Cergy-Pontoise, France)
- Jerzy Oniszczuk (SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland)
- Piotr Ostaszewski (SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland)
- Ryszard Szarfenberg (University of Warsaw, Warsaw, Poland)
- Jerzy Woźnicki (Warsaw University of Technology, Polish Rectors Foundation, Warsaw, Poland)

 

Advertising information

https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP

Indexing information

ERIH Plus, ICI Journals Master List / ICI World of Journals, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Worldcat, BazEkon, EBSCO, PBN/POL-Index, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, CEJSH, Google Scholar

https://econjournals.sgh.waw.pl/KSzPP/indexing