Energy – Society – Politics Cover Image

Energetyka – Społeczeństwo – Polityka
Energy – Society – Politics

Publishing House: Collegium Civitas
Subject(s): Politics / Political Sciences, Social Sciences, Economy
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2450-0704
Online-ISSN: 2450-2545
Status: Ceased Publication

 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • Issue No. 1/1
 • Issue No. 2/2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 2/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 2/8
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Tytuł czasopisma „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka” zawiera następujące przesłanie: wpływ polityki na procesy decyzyjne w energetyce wymaga zrównoważenia przez oddziaływanie ze strony społeczeństwa obywatelskiego. 

Gra interesów tocząca się wewnątrz branży energetycznej oraz pomiędzy energetyką a instytucjami władzy prowadzi do systemowego podporządkowania energetyki zmieniającej się koniunkturze politycznej. Aktualnie stosowane formy konsultacji społecznych oraz procedury zasięgania opinii przez instytucje władzy państwowej nie gwarantują konsensusu pomiędzy uczestnikami procesów gospodarczych i politycznych. Atmosfera w kraju daleka jest od standardów merytorycznego dialogu i poszanowania zasad współżycia społecznego. Sytuację tę traktujemy jako wskazówkę, aby inaczej zagospodarować przestrzeń debaty o tym, jak widzimy przyszłość energetyki.

Istotą projektu „Seminarium Energetyczne Collegium Civitas”, którego ważny element stanowi czasopismo „Energetyka – Społeczeństwo – Polityka”, jest stworzenie środowiska twórczej wymiany myśli i poglądów. Łączymy akademickie aspiracje poznawcze z głęboką wiedzą praktyków gospodarki, ekspertów i menadżerów. Nasza propozycja obejmuje wzmocnienie obecności czynników merytorycznych w decyzjach dotyczących strategii rozwoju polskiej energetyki. W szczególności ważne znaczenie ma przyjęcie zasady dopuszczenia do procesu przygotowania strategii szerokiego grona niezależnych ekspertów, specjalistycznych instytutów naukowych oraz uczelni wyższych. Zasadnicze znaczenie ma również stworzenie warunków dla wieloaspektowych badań naukowych dotyczących kierunków rozwoju polskiej energetyki, realizowanych przy współpracy wielu środowisk i dyscyplin. Sugerujemy również, aby stworzyć warunki udziału w debacie zbiorowości konsumentów. Konsumenci energii są zainteresowani niską ceną energii, w coraz większym stopniu biorą pod uwagę źródło energii – jego czystość i bezpieczeństwo oraz możliwości aktywnego uczestniczenia w rynku energii. Partycypacja konsumentów to nie tylko rozszerzone procedury zasięgania opinii i systematyczne badania świadomości energetycznej, lecz również powszechna edukacja energetyczna i otwarcie rynku dla energetyki rozproszonej, rozsianej i obywatelskiej