Annual Proceedings of Department

Годишник на департамент „Телекомуникации“
Annual Proceedings of Department "Telecommunications"

Publishing House: Нов български университет
Subject(s): Social Sciences, Economy
Frequency: irregular and other
Online-ISSN: 2534-854X
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 5
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Editorial board

prof. А. Slavinski – Chairman

prof. S. Kutzarov, Sc.

assoc. prof. Iliev, Ph.D. – compiler and scientific editor

assoc. prof. V. Kadrev, Ph.D.

assoc. prof. A. Stancheva, Ph.D.

assoc. prof. I. Draganov, Ph.D.

assoc. prof. V. Tzenov, Ph.D.

assoc. prof. I. Bogomilov, Ph.D.

Submission guidelines

GUIDE FOR AUTHORS

Общи изисквания

За авторите публикуването на до три броя публикации самостоятелно или в съавторство е безплатно.

Ръкописите на научните трудове се представят в електронен вид (оформени чрез приложения макетен файл) на ел. поща, във формат .DOC, на техническия редактор на редакционната колегия (НБУ, к2, офис 609, тел. 02 8110609, email: ytelecom@nbu.bg).

График на издаването и окончателни срокове:

 • за предаване на ръкописите към Редакционната колегия: текущо, но най-късно до 31 август на текущата година;
 • срок за рецензиране – до 1 месец;
 • след получаване на бележките на рецензента и редактора и тяхното отстраняване, авторът изпраща в десет дневен срок коригирания ръкопис в редакционната колегия на електронен адрес: ytelecom@nbu.bg;
 • включването на публикации в годишника приключва в края на месец август всяка година.

Специфични изисквания

1. Отпечатък (reprint)

Публикуваната статия включва пълното библиографско описание на източника – заглавие на изданието, електронен адрес, ISSN, година, том, начална страница. Това позволява на автора да използва статията във формат pdf като пълноценен отпечатък (reprint).

2. Движение на ръкописите

В публикуваната статия се отбелязва движението на ръкописа – дата на постъпване, дата на получена рецензия, дата на приемане за публикуване.

3. Резюме

Резюмето (abstract) на статията се подготвя достатъчно отговорно, в съответствие с неговото публикуване и във вторичния литературен източник, където Годишникът е приет за рефериране.

Резюмето показва претенцията на автора за оригинален научен резултат – какъв е, как е получен и с какви средства и аргументи са интерпретирани получените данни (не е прието да се повтарят пасажи от увода и заключението на статията).

Резюмето се подготвя задължително и на английски език.

Short Description

Annual Proceedings of Department Telecommunications is the tool for presentation of scientific production of the ICT engineers in the various areas of the Information and Telecommunications Technologies developed in New Bulgarian University.

ISSN (online): 2534-854X.