Research Journal of Bielsko-Biała School of Finance and Law Cover Image

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-BIałej
Research Journal of Bielsko-Biała School of Finance and Law

Publishing House: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Subject(s): Social Sciences, Economy, Law, Constitution, Jurisprudence, Other
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 2084-1809
Online-ISSN: 2543-411X
Status: Active

 • 2016
 • 2017
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 3
 • Issue No. 4
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Zeszyty Naukowe (ISSN 2084-1809) wydawane są od 1997 roku; pierwotnie jako Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, a od kwietnia 2011 roku – po zmianie nazwy Uczelni – jako Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej. Posiadają one wersję zarówno zwartą jak i formę elektroniczną (ISSN 2543-411X). 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa (zwane dalej Zeszyty Naukowe) są czasopismem naukowym wydawanym w formie kwartalnika, punktowanym (7 punktów) i indeksowanym w krajowych i międzynarodowych bazach danych czasopism, m.in. ICI Journals Master List, CEJSH, ERIH PLUS, EBSCO, BazEKON. Zawierają one publikacje oryginalnych wyników badań, analiz teoriopoznawczych oraz studiów empirycznych w takich dyscyplinach naukowych jak: ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu, informatyka, prawom, bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, pedagogika. Publikuje również opracowania o charakterze interdyscyplinarnym.

W Zeszytach Naukowych publikują pracownicy naukowi z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz studenci Uczelni. Złożone do druku artykuły są rozpatrywane z uwzględnieniem przyjętej polityki wydawniczej (wynikającej ze „Strategii rozwoju Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej na lata 2013-2020), z poszanowaniem zasad etycznych. Wszystkie teksty publikowane przez Wydawnictwo przechodzą procedurę anonimowego, podwójnego recenzowania "double blind-view" prowadzoną przez wybitnych naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych - co jest gwarantem ich wysokiego poziomu naukowego. Autor publikujący swoje prace w Zeszytach Naukowych, zachowując swoje autorskie prawa autorskie, przenosi nieodpłatnie i na czas nieokreślony autorskie prawa majątkowe na Wydawnictwo WSFiP.

Redakcja współpracuje z uczelniami zagranicznymi oraz instytucjami międzynarodowymi, a w szczególności ze środowiskiem naukowym z Niemiec, Czech, Słowacji, Ukrainy, Hiszpanii, Portugalii, USA. Organami kolegialnymi czasopisma są Komitet Redakcyjny oraz Rada Programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych, reprezentujący różne dyscypliny naukowe.