Parehesia. The Forum of Young Pedagogues at the Comitte of Pedagogical Sciences Cover Image

Parezja. Forum Młodych Pedagogów Przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN
Parehesia. The Forum of Young Pedagogues at the Comitte of Pedagogical Sciences

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 2 issues
Print ISSN: 2353-7914
Status: Active

 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 1/3
 • Issue No. 2/4
 • Issue No. 1/5
 • Issue No. 2/6
 • Issue No. 1/7
 • Issue No. 2/8
 • Issue No. 1/9
 • Issue No. 2/10
 • Issue No. 1/11
 • Issue No. 2/12
 • Issue No. 1/13
 • Issue No. 2/14
 • Issue No. 1/15
 • Issue No. 2/16
 • Issue No. 1/17
 • Issue No. 2/18
 • Issue No. 1/19
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Półrocznik Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN integruje młodych badaczy zajmujących się rozpoznawaniem, diagnozą, opisem i rozwiązywaniem podstawowych problemów najszerzej pojętej edukacji, wychowania, kształcenia, socjalizacji i wspomagania rozwoju człowieka (we wszystkich okresach jego życia) oraz ich relacji ze sferą publiczną (polityką, ekonomią, itp.). Jest głosem w trybie parezji – szczerym, krytycznym i otwartym na ryzyko zaangażowania w sprawy edukacji i jej szeroko rozumianych kontekstów. Stanowi wyraz etycznego obowiązku zabrania głosu w ważnych, aktualnych kwestiach odczytywanych z perspektywy dialogu między pedagogiką, a innymi dyscyplinami. Półrocznik ma charakter polemiczny, interdyscyplinarny, pozwalający zarówno na przekraczanie granic między wąsko zakreślonymi polami badawczymi, jak i łączenie metod badawczych.

Głównym zadaniem czasopisma jest promowanie nowatorskich i nieoczywistych ujęć opracowywanych przez humanistów zaangażowanych na rzecz edukacji, nie godzących się na banał, pozór i „równanie w dół”. Jesteśmy otwarci na niesztampowe perspektywy, idee, metody badania i opisywanie rzeczywistości edukacyjnej i społecznej. Pragniemy publikować teksty wprowadzające do dyskursu naukowego oryginalne tematy, perspektywy teoretyczne oraz badawcze.

Czasopismo ma patronat Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Redagowane jest przez zespół pracowników naukowo – dydaktycznych z różnych ośrodków naukowych a wydawane przez Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Redakcja półrocznika Parezja. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISSN 2353 – 7914). Każdorazowo po ukazaniu się drukiem nowego numeru, Wydawca zamieszcza na stronie internetowej czasopisma jego spis treści w języku polskim i angielskim wraz ze streszczeniami.