Legal Problems of Mining and Environmental Protection Cover Image

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska
Legal Problems of Mining and Environmental Protection

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Frequency: 2 issues
Online-ISSN: 2451-3431
Status: Active

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 1–2
 • Issue No. 1
 • Issue No. 2
 • Issue No. 1-2
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ) stanowią kontynuację „Prawnych Problemów Górnictwa” (ostatni numer ukazał się w 1995 r.), nad których redakcją czuwali pracownicy Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska. Czasopismo będzie ukazywać się w wersji elektronicznej, a także papierowej (przy współpracy z Wydawnictwem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). Jednocześnie zaznacza się, że ilość egzemplarzy papierowych poszczególnych numerów jest ograniczona.

Periodyk adresowany jest do szerokiego kręgu autorów (zarówno do praktyków jak i teoretyków, tak dla doktorantów jak i dla studentów) i odbiorców zainteresowanych przedmiotową tematyką. Głównym kryterium decydującym o opublikowaniu tekstu jest jego wartość merytoryczna i zgodność z profilem czasopisma obejmujących szeroko rozumiane prawo ochrony środowiska.

Editorial board

Zespół redakcyjny

 
Redaktor Naczelny
dr hab. Grzegorz Dobrowolski, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska

Redaktor prowadzący - Sekretarz naukowy
mgr Ewa Olejarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska

Redaktor techniczny
mgr Małgorzata Piekarska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska

Komitet Naukowy
Prof. dr hab. Zbigniew Bukowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Wydział Administracji i Nauk Społecznych; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania
Prof. dr hab. Ryszard Mikosz, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska
Prof. JUDr. Sonia Kosiciarova (Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave)
Prof. dr hab. Wojciech Radecki (Instytut Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk)
Doc. JUDr., Ph.D. Vojtěch Stejskal, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí, Univerzita Karlova v Praze, Czechy

Submission guidelines

Zasady recenzowania opracowań w półroczniku

„Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska” (PPGiOŚ)

 • Zasady recenzowania opracowań wpływających do Redakcji PPGiOŚ zostały dostosowane do zaleceń Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • Teksty opracowań wpływają do Redakcji poprzez przesłanie wersji elektronicznej na podany adres do kontaktu. Następnie tekst poddawany jest ocenie formalnej (pod kątem spełnienie wymagań edytorskich).
 • Jeżeli opracowanie nie spełnia przyjętych przez Redakcję, określonych w Wytycznych PPGiOŚ kryteriów to tekst na tym etapie może zostać odrzucony.
 • Wstępną ocenę przeprowadza Redaktor Naczelny. Prace pozytywnie zaopiniowane, po zanonimizowaniu, kierowane są do recenzji merytorycznej do niezależnych recenzentów.
 • Procedura recenzyjna przebiega z zachowaniem zasad poufności i anonimowości.
 • Redakcja czuwa, aby: autorzy i recenzenci nie znali swojej tożsamości jak również aby nie dochodziło do konfliktu interesów między recenzentem a autorem recenzowanej pracy (dot. to np.: osób pozostających w relacjach osobistych czy stosunkach podległości zawodowej).
 • Wyboru recenzentów dokonuje Redaktor Naczelny wraz z Sekretarzem naukowym.
 • Do oceny merytorycznej opracowań powołuje się dwóch recenzentów, zachowując zasadę anonimowości. Wzór recenzji.
 • Autor opracowania jest informowany o wyniku recenzji, otrzymując jedynie istotne merytoryczne fragmenty recenzji, bez podawania nazwiska recenzenta.
 • Lista współpracujących z redakcją recenzentów jest publikowana w pierwszym numerze czasopisma danego roku i obejmuje recenzentów za poprzedni rok kalendarzowy.
 • Redaktor Naczelny w porozumieniu z Sekretarzem naukowym, na podstawie ocen recenzentów podejmuje decyzję o odrzuceniu opracowania, przyjęciu do druku lub odesłaniu autorowi w celu ustosunkowania się autora do uwag recenzyjnych i naniesienia odpowiednich zmian w tekście opracowania w wyznaczonym terminie.
 • Poprawiony przez autora tekst opracowania wraz z recenzjami i odpowiedziami autorów na uwagi recenzentów jest ponownie przedmiotem oceny Komitetu Naukowego, który podejmuje decyzję o jego publikacji lub odrzuceniu.
 • Teksty opracowań skierowane do publikacji poddawane są korekcie redakcyjnej i autorskiej oraz - ewentualnej - adiustacji.
 • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w tekstach autorskich skrótów i zmian redakcyjnych. Teksty są autoryzowane. Za ostateczne brzmienie tekstu odpowiada autor
 • Publikowanie w PPGiOŚ jest dobrowolne i wiąże się z udostępnieniem artykułu w wersji drukowanej oraz wyrażeniem zgody na opublikowanie pliku z artykułem na stronie internetowej czasopisma.
 • Po pozytywnej recenzji artykułu, autor zobowiązany jest do wypełnienia, podpisania i przesłania (w wersji elektronicznej lub papierowej) na adres Redakcji oświadczeń autora.

Celem zabezpieczenia oryginalności publikacji naukowych redakcja zastrzega konieczność:

- jeśli tekst jest napisany przez więcej niż jednego autora, w oświadczeniu autora należy dokładnie określić wkład poszczególnych autorów (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych podczas przygotowywania publikacji);

- jeśli do powstania tekstu przyczyniły się inne osoby nie będące współautorem tekstu należy ujawnić także nazwiska tych osób (np. podziękowania). Ma to na celu zapobieganie nierzetelnym praktykom naukowym, do których należy ghostwriting (tj. ukrywanie osób, które przyczyniły się do powstania tekstu) i quest authorship (tj. wymienianie jako autorów osób, które przyczyniły się w znikomym stopniu do powstania publikacji albo wcale nie wniosły w nią swojego wkładu).

Wykrycie ww. praktyk będzie skutkować powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych itp.).

Odpowiedzialność za podanie powyższych danych ponosi autor bezpośrednio zgłaszający tekst do redakcji.

W przypisie należy podać informacje o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak np. granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń etc.

Lista współpracujących z redakcją recenzentów jest publikowana w pierwszym numerze czasopisma danego roku i obejmuje recenzentów za poprzedni rok kalendarzowy. Ponadto lista ta ukaże się na stronie Katedry.

 

Wytyczne dla autorów
 
Redakcja zwraca się z prośbą o nadsyłanie artykułów spełniających wymagania określone w Wytycznych PPGiOŚ. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone po wstępnej weryfikacji formalnej. Prosimy o nadsyłanie tekstów w formie elektronicznych plików Microsoft Word (doc) lub RTF.

Po uzyskaniu pozytywnej recenzji redakcja wymaga złożenia Oświadczenia Autora.

Redakcja przyjmuje wszystkie propozycje artykułów, które zgodne są z profilem czasopisma, a do druku kierowane są te, które przeszły pozytywnie proces recenzji.