New Library Cover Image

Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media
New Library

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Subject(s): Social Sciences, Library and Information Science
Frequency: 4 issues
Print ISSN: 1505-4195
Online-ISSN: 2451-2575
Status: Ceased Publication

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • Issue No. 1/20
 • Issue No. 2/21
 • Issue No. 3/22
 • Issue No. 4/23
 • Issue No. 1/24
 • Issue No. 2/25
 • Issue No. 3/26
 • Issue No. 4/27
 • Issue No. 1/28
 • Issue No. 2/29
 • Issue No. 3/30
 • Issue No. 4/31
 • Issue No. 1/32
 • Issue No. 2/33
 • Issue No. 3/34
 • Issue No. 4/35
 • Issue No. 1/36
 • Issue No. 2/37
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Recenzowany kwartalnik naukowy „Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media”, publikowany przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zawiera artykuły, komunikaty, materiały, sprawozdania oraz recenzje i omówienia publikacji z zakresu szeroko pojętej bibliologii i informatologii. Od 2013 roku periodyk uwzględniany jest w części B wykazu czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za publikację przyznawane są 4 punkty. Każdy z tomów czasopisma ma charakter monograficzny.

Advertising information

„Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media” (w latach 1998-2002 oraz 2010-2014 „Nowa Biblioteka. Zeszyty Monograficzne Koła Naukowego Bibliotekoznawców Uniwersytetu Śląskiego”) jest recenzowanym kwartalnikiem, którego wersją referencyjną jest elektroniczna (od 2015 roku).

W czasopiśmie publikowane są artykuły, materiały, sprawozdania, recenzje i omówienia pracowników naukowych, pracowników bibliotek, ośrodków informacji, archiwów, muzeów itp., doktorantów, studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (i nie tylko). Redakcja czasopisma nie pobiera żadnych opłat od Autorów za publikacje.

W Redakcji przyjęto politykę otwartego dostępu do pełnych tekstów wszystkich materiałów zamieszczonych w „Nowej Bibliotece”, uwzględniając budapesztańską definicję Open Access. Autorzy dysponując prawami autorskimi zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami) o prawie autorskim i prawach pokrewnych do tekstu i materiału ilustracyjnego przenoszą na redakcję „Nowej Biblioteki” prawa autorskie w zakresie opublikowania tego tekstu w czasopiśmie w formie drukowanej i elektronicznej.

Czasopismo znajduje się na wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Część B. Za publikację w „Nowej Bibliotece” przyznawane są 4 punkty.

Od 2016 roku obieg dokumentów w redakcji będzie się odbywał w Open Journal System.

Editorial board

Redakcja:

Dr Agnieszka Bajor (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Redaktor Naczelny – agnieszka.bajor@us.edu.pl

Dr Izabela Swoboda (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Redaktor – izabela.swoboda@us.edu.pl

Dr Agnieszka Łakomy (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Sekretarz – agnieszka.lakomy@us.edu.pl 

Dr hab. Jacek Tomaszczyk (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Redakcja językowa (język angielski) – jacek.tomaszczyk@us.edu.pl

Mgr Małgorzata Caban (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej) – Redakcja techniczna – mcaban@wsb.edu.pl

E-mail do Redakcji: nowa.biblioteka@gmail.com

Indexing information

Czasopismo „Nowa Biblioteka” jest indeksowane w następujących bazach danych:
• Arianta
• CYTBIN
• Index Copernicus
• Polska Bibliografia Bibliologiczna
• Polska Bibliografia Literacka
• Zeitschriftendatenbank (ZDB)
• Elektronische Zeitschriftenbibliothek