Doctoral readings Cover Image

Докторантски четения
Doctoral readings

Publishing House: Нов български университет
Subject(s): Social Sciences
Frequency: irregular and other
ISSN: 1313-4094
Status: Active

 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2011
 • 2012
 • 2014
 • 2016
 • Issue No. 1
 • Issue No. 1
 • Issue No. 1
 • Issue No. 1
 • Issue No. 1
 • Issue No. 1
 • Issue No. 1
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Форумът „Докторантски четения“ се провежда през годините от 2007-а насам в променящи се условия – обществена среда, образователни задачи и приоритети.В настоящия момент в документи за европейските перспективи до 2020 г. значимостта на хуманитарните дисциплини се обсъжда не толкова в областта на фундаменталните изследвания, колкото на практически приложимите знания.

Представените в този сборник работи са предимно на докторанти – преподаватели по художествени дисциплини в програмите на Нов български университет. Текстовете са части от техните дисертации в процес на подготовка. Тук безспорно трябва да отбележим ролята на научните ръководители в определянето на водещата теза и параметрите на труда, фрагмент от който са докладите от докторантския форум. Резултатът е сложна амалгама от теоретични постановки и практически аспекти на дисертационния труд. Надяваме се значението на подобен род дисертации и вплитането им в университетската образователна система да доведе до подобряване качеството на образованието според приоритетите на Европейската програма.

Editorial board

Съставителство и редакция:
проф. д-р Ирина Генова
доц. д-р Оксана Минаева

Редакционна колегия:
проф. Милена Беновска-Събкова, д. н.
проф. д-р Ирина Генова
доц. д-р Оксана Минаева