Access to health services and the right on women's health in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Pristup zdravstvenim uslugama i pravo na zdravlje žena u Bosni i Hercegovini
Access to health services and the right on women's health in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Tanja Mandić Đokić
Subject(s): Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Health and medicine and law
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Health care system in Bosnia and Herzegovina; Gender perspective in health care system; Health care services;
Summary/Abstract: Pravo na zdravlje, kao ljudsko pravo, podrazumijeva da svako ima pravo na najviši mogući nivo fizičkog i mentalnog zdravlja. Ovo uključuje mogućnost pristupa svim medicinskim uslugama, higijenskim uslovima, adekvatnoj ishrani, uslovnom stanovanju, zdravim uslovima rada i čistom okolišu. U ovom tekstu analizirani su primjeri nejednakog pristupa zdravstvenim uslugama kada su u pitanju bh. žene, a koji pokrivaju više oblasti zdravstvene zaštite. Pored toga, tekst donosi i preporuke koje je potrebno usvojiti kako bi jednak pristup zdravstvenoj zaštiti u BiH bio moguć za sve građane i građanke, pogotovo uzimajući u obzir marginalizovanu poziciju žena i brojne otežavajuće okolnosti koje ih sprječavaju u ostvarivanju prava na zdravlje.

  • Page Count: 35
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian