Economic Possibilites for Women from Small Local Communities in Bosnia and Herzegovina Cover Image

Ekonomske Mogućnosti za Žene iz Malih Lokalnih Zajednica u Bosni I Hercegovini
Economic Possibilites for Women from Small Local Communities in Bosnia and Herzegovina

Author(s): Marija Knežević
Subject(s): Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Tourism, Sociology of Politics, Socio-Economic Research
Published by: Fondacija CURE
Keywords: Gender studies; Discrimination; Human Rights; Marginalized groups; Diversity of sexes; Democratic society;
Summary/Abstract: Članice Ujedinjenih naroda su 1979. godine usvojile Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama (UN CEDAW) kojom su žene dobile međunarodno-pravni instrument u borbi protiv diskriminacije na osnovu spola i da jure priznavanje jednakih ljudskih prava, ali i njihovo de facto ostvarivanje. Sistem zaštite prava iz Konvencije znatno je ojačan usvajanjem Opcionog protokola koji je postao dodatni međunarodni nadzor zaštite ženskih prava koji provodi Komitet za eliminaciju diskriminacije žena kroz pojedinačne pritužbe i istragu o teškom ili sistemskom kršenju prava žena.

  • Page Count: 39
  • Publication Year: 2016
  • Language: Bosnian