HELSINŠKE SVESKE №30: Prisons in Serbia 2010 - Monitoring the Reform of Prison System Cover Image

HELSINŠKE SVESKE №30: Zatvori u Srbiji 2010 - Praćenje reforme zatvorskog sistema
HELSINŠKE SVESKE №30: Prisons in Serbia 2010 - Monitoring the Reform of Prison System

Author(s): Marija Jelić, Gordana Lukić-Samardžija, Ljiljana Palibrk, Ivan Kuzminović
Subject(s): Gender Studies, Human Rights and Humanitarian Law, Security and defense, Social development, Criminology, Social Norms / Social Control, Penal Policy
Published by: Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Keywords: Serbia; prison; Valjevo; Leskovac; Sremska Mitrovica; Požarevac; Novi Sad; quality of life; security; re-socialization; minor; woman; hospital;
Summary/Abstract: Unapređivanje krivičnopravnog sistema, kao preduslov za izgradnju boljeg i bezbednijeg društva, jedan je od najvažnijih aspekata reforme pravosuđa koja se u Srbiji sprovodi poslednjih godina. Osim nesumnjivog značaja za zajednicu, posmatran u kontekstu ljudske bezbednosti ovaj segment reforme dodatno dobija na važnosti, jer je neminovno vezan za globalne procese i međunarodni pravni poredak. U isto vreme, i postupanje sa prestupnicima i zatvorenicima koji se nalaze na izdržavanju kazne, podleže brojnim zakonima i pravilima, konvencijama i drugim dokumentima koji se baziraju, kako na specifi čnoj unutrašnjoj i međunarodnoj legislativi, tako i na konceptu ljudskih prava. Imajući to u vidu, Helsinški odbor za ljudska prava je već 2002. godine počeo sa monitoringom zatvora u Srbiji, najpre kroz jednogodišnji projekat kojim je obuhvaćeno 13 zatvora, a potom kroz trogodišnji (2003-2006) regionalni projekat „Prevencija torture-podrška rehabilitaciji žrtava torture“, tokom koga je vršen kontinuirani monitoring svih zatvora u zemlji.

  • Page Count: 144
  • Publication Year: 2011
  • Language: Serbian