Analysis of the State Prison Construction Project Realisation Cover Image

Analiza realizacije Projekta izgradnje Državnog zatvora
Analysis of the State Prison Construction Project Realisation

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Criminal Law, Evaluation research, Present Times (2010 - today), Penal Policy
Published by: ADI Asocijacija za demokratske inicijative
Keywords: BiH; judiciary; criminal law; state prison; project realization; analysis; legal framework; evaluation;
Summary/Abstract: U februaru 2010. godine pet partnerskih organizacija civilnog društva potpisale su Memorandum o uspostavi mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP-a) sa predsjedavajućim Konferencije ministara pravde u BiH i predsjednikom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Distrikta Brčko BiH. Uspostavljeni mehanizam je jedinstven ne samo u BiH, već i u zemljama u okruženju, te se kao takav oslanja na najbolje prakse demokratskih društava zapadne Evrope u pogledu participativnog monitoringa i evaluacije javnih politika od strane organizacija civilnog društva. Pet organizacija civilnog društva potpisnica Memoranduma koje su se obavezale na provođenje sistematskog praćenja, ocjene i izvještavanja o provedbi reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH, su Asocijacija za demokratske inicijative - ADI, Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini - HK BiH, Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine“, Biro za ljudska prava Tuzla i Centri civilnih inicijativa – CCI.

  • Page Count: 18
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian