Annual Report of Civil Society Organizations (CSOs) on the Implementation of the Action Plan for the Implementation of the Justice Sector Reform Strategy (JSB) in BiH (Year 2012) Cover Image

Godišnji Izvještaj organizacija civilnog društva (OCD) o provedbi Akcionog plana za provedbu Strategije za reformu sektora pravde (SRSP) u BiH (Izvještajni period: 01.01.2012. – 31.12.2012. godine)
Annual Report of Civil Society Organizations (CSOs) on the Implementation of the Action Plan for the Implementation of the Justice Sector Reform Strategy (JSB) in BiH (Year 2012)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Politics and law, Politics and society, Evaluation research, Present Times (2010 - today)
Published by: ADI Asocijacija za demokratske inicijative
Keywords: BiH; judiciary; reform; civil society; justice sector reform strategy; report on Implementation of the action plan; 2012; OCD; VSTV;
Summary/Abstract: Memorandum o uspostavi mehanizama za praćenje i procjenu provođenja Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP-a) potpisan je 2010. godine sa predsjedavajućim Konferencije ministara pravde u BiH i predsjednicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Distrikta Brčko BiH. Uspostavljeni mehanizam se oslanja na najbolje prakse demokratskih društava zapadne Evrope te je na taj način poseban i jedinstven ne samo u BiH, već i u zemljama u okruženju u pogledu participativnog monitoringa i evaluacije javnih politika od strane organizacija civilnog društva (u daljem tekstu: OCD). Ovim memorandumom je utvrđena odgovornost pet organizacija civilnog društva za sistematsku procjenu i praćenje implementacije reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH, a to su Asocijacija za demokratske inicijative - ADI, Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini - HK BiH, Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine“, Biro za ljudska prava Tuzla, Centri civilnih inicijativa – CCI te nakandno pridružena organizacija – PAR Excellence Sarajevo kao šesta članica.

  • Page Count: 16
  • Publication Year: 2013
  • Language: Bosnian