Inequality and Inefficiency of the Free Legal Aid System and the Need for the Adoption of the Law on Free Legal Aid at the Level of Bosnia and Herzegovina Cover Image

Neujednačenost i Neefikasnost Sistema Besplatne Pravne Pomoći i potreba donošenja zakona o Besplatnoj Bravnoj Pomoći na nivou Bosne i Hercegovine
Inequality and Inefficiency of the Free Legal Aid System and the Need for the Adoption of the Law on Free Legal Aid at the Level of Bosnia and Herzegovina

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Human Rights and Humanitarian Law, Civil Society, Welfare systems, Politics and law, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: ADI Asocijacija za demokratske inicijative
Keywords: BiH; law; judiciary; free legal aid; EU standards; human rights;
Summary/Abstract: U januaru 2010. godine potpisan je Memorandum o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP-a) između Ministarstva pravde BiH i pet organizacija civilnog društva, i to Asocijacija za demokratske inicijative, Helsinški komitet za ljudska prava BiH, Udruženje „Vaša prava BiH“, Biro za ljudska prava Tuzla, Centra civilnih inicijativa, a ovih pet NVO u toku 2011.godine pridružila se NVO PAR Excellance. Memorandumom je utvrđena odgovornost i obaveza ovih organizacija, da svaka u okviru pojedinog stuba SRSP-a sistemski prati i ocjenjuje provedbu reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH. Udruženje „Vaša prava BiH“ je zaduženo za praćanje Stuba 3. Pristup pravdi Akcionog plana SRSP-a. Kao strateški cilj, između ostalih, utvrđeno je da se naprijedi sistem besplatne pravne pomoći i uspostavi jačanje i održavanje sistema kojima se garantuje jedank pristup pravdi u BiH. Programi iz reformske oblasti „ pristupa pravdi“ koji će se rješavati u okviru petogodišnje strategije, podjeljeni su u slijedeće segmente: međunarodna pravana pomoć i saradnja, besplatna pravna pomoć i pristup pravnim informacijama, briga o koriasnicima suda i uloga civilnog društva u pitanjima koja se tiču pristupa pravdi. Koristeći se višegodišnjim zagovaračkim iskustvom u oblasti demokratizacije i zaštite ljudskih prava, te poznavanje problematike u sektoru pravde u BiH, ove su se organizacije uključile u proces sveobuhvatnog izvještavanja o provedbi AP SRSP-a sa ciljem da doprinesu izgradnji nezavisnog, koordiniranog i efikasnog sistema pravde u BiH koji je odgovoran prema svim građanima BiH, potpuno usklađen sa EU standardima i najboljom praksom, te garantuje vladavinu zakona. Jedna od predviđenih aktivnosti vezanih za monitoring i ocjenu implementacije SRSP u BiH je i izrada ove studije slučaja kojom se želi prikazati neujednačenost i neefikasnost sadašnjih rješenja u oblasti besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini, te potreba za donošenje sveobuhvatnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći za što kao osnova služe konkretna iskustva, naučene lekcije i praktični primjeri iz svakodnevnog rada Udruženja „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ koje već više od 14 godina radi sa korisnicima na pružanju besplatne pravne pomoći.

  • Page Count: 22
  • Publication Year: 2011
  • Language: Bosnian