Civil Society Organizations Report (CSO) on Implementation of the Action Plan for the Implementation of the Justice Sector Reform Strategy (JSB) in BiH (2010, January – June) Cover Image

Izvještaj organizacija civilnog društva (OCD) o provedbi Akcionog plana za provedbu Strategije za reformu sektora pravde (SRSP) u BiH (01.01.2010. – 30.06.2010.)
Civil Society Organizations Report (CSO) on Implementation of the Action Plan for the Implementation of the Justice Sector Reform Strategy (JSB) in BiH (2010, January – June)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Society, Politics and law, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: ADI Asocijacija za demokratske inicijative
Keywords: BiH; judiciary; reform; civil society; justice sector reform strategy; report on Implementation of the action plan; 2010;
Summary/Abstract: Potpisivanjem Memoranduma o uspostavljanju mehanizama za praćenje i ocjenu provođenja Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP-a) sa Ministarstvom pravde BiH u januaru 2010. godine, utvrđena je odgovornost pet organizacija civilnog društva za sistematsko praćenje i ocjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH - Asocijacije za demokratske inicijative - ADI, Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine • HK BiH, Udruženja „Vaša prava Bosne i Hercegovine", Biroa za ljudska prava Tuzla i Centra civilnih inicijativa - CCI. Oslanjajući se na višegodišnje zagovaračko iskustvo u području demokratizacije i zaštite ljudskih prava, te poznavanje problematike u sektoru pravde u BiH, ove su se organizacije uključile u proces izvještavanja sa ciljem da doprinesu izgradnji nezavisnog, koordiniranog i efikasnog sistema pravde u BiH koji je odgovoran prema svim građanima BiH, potpuno usklađen sa EU standardima i najboljom praksom te garantuje vladavinu zakona. Uspostavljanje mehanizma procjene i praćenja provedbe SRSP-a za organizacije civilnog društva predstavlja pokazatelj pozitivnih promjena i otvaranja institucija u sektoru pravde u BiH. Dodatnu potvrdu otvorenosti i spremnosti na saradnju institucija sektora pravde u BiH sa civilnim društvom predstavlja nedavno usaglašeni Memorandum za uspostavu donatoskog fonda za provođenje AP SRSP u BiH, u okviru kojeg je predviđeno da se iz sredstava budućeg fonda izdvoji cca 30.000,00 EUR godišnje za OCD koje su uključene proces praćenja i ocjene provođenja SRSP u BiH. Drugi zajednički izvještaj OCD-a predstavlja procjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana SRSP-a od strane nadležnih institucija za period 1. januara - 30. juna 2010. godine. Svaka se organizacija obavezala na praćenje provedbe SRSP u okviru pojedinog strateškog stuba, što se uveliko podudara s prioritetnim područjem djelovanja svake organizacije. Tako ADI (Asocijacija za demokratske inicijative) prati reformske aktivnosti vezane uz Stub 1 -Pravosuđe; Helsinški komitet za ljudska prava prati Stub 2 - Izvršenje krivičnih sankcija; Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine" se fokusira na Stub 3 - Pristup pravdi; Biro za ljudska prava Tuzla prati Stub 4 - Podrška ekonomskom rastu, a CCI (Centri civilnih inicijativa) analizira mjere utvrđene u okviru Stuba 5 - Dobro rukovođen i koordiniran sektor. U svim kontaktima i na radnim sastancima koje su OCD ostvarile s predstavnicima nadležnih institucija za provedbu SRSP u proteklom razdoblju, izražena je podrška praćenju od strane OCD i spremnost na suradnju svih institucija sektora pravde u BiH, te njihova uključenost u proces provedbe SRSP u BiH. Na samom početku rada OCD u ovom procesu, može se konstatovati da postoji adekvatni nivo otvorenosti institucija prema suradnji s OCD na samom praćenju reforme SRSP, a praktični izazovi koji su se javili prilikom prikupljanja i analize prvenstveno su povezani sa institucionalnim izazovima same provedbe ove izrazito važne reforme koja je trebala biti inicijator i pokretač bržeg pristupa BiH ka euroatlanskim integracijama i njenom punopravnom članstvu u EU. Da bi se to i ostvarilo, potrebno je osigurati punu posvećenost i kapacitiranost svih institucija sektora pravde u BiH u njenoj dosljednoj i pravovremenoj realizaciji, sukladno revidiranom Akcionom planu, te rokovima koji su dati u tom planu. U odnosu na prošli izvještaj, glavni izazovi u provedbi SRSP koji su utjecali i na efikasnost praćenja od strane OCD su ostali isti. Neodazivanje pojedinih institucija sektora pravde u BiH sastancima funkcionalnih radnih grupa, nedostavljanje ili značajna kašnjenja u dostavi izvještaja o realizaciji aktivnosti pojedinih institucija Tehničkoim sekretarijatu, šturost informacija sadržanih u većini dostavljenih institucionalnih izvještaja, nedovoljan angažman entitetskih ministarstava pravde i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH u radu Tehničkog sekretarijata za praćenje provedbe SRSP (kako tijekom 2009. godine, tako i u ovom izvještajnom periodu) te još uvijek nedovoljno jačanje institucionalnih kapaciteta za strateško planiranje i analizu politika u entitetskim ministarstvima pravde u BiH i PK BD BiH. lako je od usvajanja SRSP u BiH implementiran određeni broj planiranih aktivnosti, ipak se može zaključiti da proces provedbe Akcionog plana Strategije karakteriše niz poteškoća koje se, između ostalog, ogledaju u još uvijek nedovoljnim institucionalnim kapacitetima za planiranje i analizu, još uvijek nedovoljno efikasnom sistemu horizontalne, a naročito vertikalne sektorske koordinacije i saradnje na razini BiH, entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, nedovoljnom stepenu posvećenosti kako samoj implemetaciji utvrđenih SRSP aktivnosti, tako i procesu praćenja, procjene i izvještavanja o realizaciji iste. Jedan od ključnih preduvjeta kvalitetnije, dosljednije i blagovremene provedbe SRSP u BiH u svim stubovoma i strateškim oblastima je izrada institucionalnih strateških planova, godišnjih programa rada kojima će se na odgovarajući način preuzeti i detaljnije razraditi/operacionalizirati programi i aktivnosti iz AP SRSP u BiH, te uvezivanje institucionalnih strateških planova i godišnjih programa rada sa institucionalnim budžetima. U tom smislu, zabrinjavajuće je da, za razliku od kantonalnih ministarstava pravde i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH koji su u proteklom periodu u okviru projekta tehničke pomoći Španjolske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (AECID) uložili značajne napore i trenutno privode kraju aktivnosti na izradi svojih strateških planova, Federalno ministarstvo pravde i Ministarstvo pravde RS i pored redovnog odazivanja i prisustvovanja sastancima radne grupe, izradu institucionalnih strateških planova nisu shvatili prioritetnim usljed čega se nalaze u velikom zaostatku po pitanju realizacije ove aktivnosti. Shodno tome, ključni preduvjet intenziviranja aktivnosti na provedbi AP SRSP u BiH je uspostava značajno efikasnije koordinacije između nadležnih institucija u sektoru pravde u BiH, na stručnom i političkom nivou, što pretpostavlja aktivno sudjelovanje svih članova funkcionalnih radnih grupa (FRG) te svih članova Tehničkog sekretarijata, kao i sudjelovanje svih ministara u Sektoru pravde na ministarskim konferencijama, a kako bi se osigurala prijeko potrebna i trajna politička podrška ovom složenom reformskom procesu. Tako bi na primjer, na ministarskim konferencijama bilo preporučljivo otvoriti pitanje uveliko potrebnog, tehnički zahtjevnog ali i evidentno politički osjetljivog, modaliteta restrukturiranja kantolnalnih ministarstava pravosuđa i uprave (u svrhu njihove veće efikasnosti s obzirom na reformske ciljeve) upravo, uz nazočnost svih ministara i drugih odgovornih osoba, koji su uključeni u proces provedbe SRSP u BiH. Efkasno srednjoročno i godišnje planiranje podrazumijeva i promjenu svijesti o neophodnosti izgradnje organizacijskih kapaciteta i ljudskih potencijala unutar institucija sektora pravde u BiH, te nedvosmislenoj političkoj podršci dosljednoj implementaciji AP SRSP u BiH u odnosu na dosadašnju praksu. U tom smislu, neophodno je da institucije sektora pravde ulože dodatne napore i sredstva kako bi u što skorijem roku institucije uspostavile znatno jače kapacitete neophodne za realizaciju aktivnosti iz svojih nadležnosti utvrđenih u AP SRSP u BIH. Drugi je preduvjet učinkovite provedbe SRSP unapređenje interne komunikacije i saradnje u pojedinačnim institucijama sektora pravde u BiH, potrebno je da rukovodioci institucija sektora pravde, na redovnim sastancima stručnih kolegija svojih institucija obavezno, između ostalih, razmatraju i pitanja provedbe AP SRSP u BiH, te da zaključke sa sjednica stručnog kolegija učine dostupnim svim službenicima njihovih institucija. Na temelju iskazane spremnosti na meduinstitucionalnu suradnju kao i za suradnju sa uključenim predstavnicima civilnog društva (OCD) koju su iskazala sve nadležna ministarstva te VSTV BiH i PK BD BiH, a kako bi ta suradnja uistinu bila efikasna i usmjerena na definisane reformske ciljeve, od velike je važnosti što skorija izrada komunikacijskog plana za SRSP u BiH s ciljem kako bi isti bio razmotren i usvojen na V Konferenciji ministara pravde i predsjednika VSTV BiH i PK BD BiH koja će se održati u decembru 2010. godine.

  • Page Count: 48
  • Publication Year: 2010
  • Language: Bosnian