Civil Society Organizations Report (CSO) on Implementation of the Action Plan for the Implementation of the Justice Sector Reform Strategy (JSB) in BiH (2010) Cover Image

Izvještaj organizacija civilnog društva (OCD) o provedbi Akcionog plana za provedbu Strategije za reformu sektora pravde (SRSP) u BiH (2010)
Civil Society Organizations Report (CSO) on Implementation of the Action Plan for the Implementation of the Justice Sector Reform Strategy (JSB) in BiH (2010)

Author(s): Author Not Specified
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Civil Society, Politics and law, Evaluation research, Transformation Period (1990 - 2010), Present Times (2010 - today)
Published by: ADI Asocijacija za demokratske inicijative
Keywords: BiH; judiciary; reform; civil society; organizations report; implementation of the action Plan; justice sector reform strategy; 2010;
Summary/Abstract: Početkom 2010. godine potpisan je Memorandum o uspostavi mehanizama za praćenje i procjenu provođenja Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini (SRSP-a) sa predsjedavajućim Konferencije ministara pravde u BiH i predsjednicima Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Distrikta Brčko BiH. Uspostavljeni mehanizam je jedinstven ne samo u BiH, već i u zemljama u okruženju, te se kao takav oslanja na najbolje prakse demokratskih društava zapadne Evrope u pogledu participativnog monitoringa i evaluacije javnih politika od strane organizacija civilnog društva (u daljem tekstu: OCD). Memorandumom je utvrđena odgovornost pet organizacija civilnog društva za sistematsko praćenje i procjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH, a to su Asocijacija za demokratske inicijative - ADI, Helsinški komitet za ljudska prava u Bosni i Hercegovini - HK BiH, Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine-, Biro za ljudska prava Tuzla i Centri civilnih inicijativa - CCI. Oslanjajući se na višegodišnje zagovaračko iskustvo u području demokratizacije i zaštite ljudskih prava, te na poznavanje problematike u sektoru pravde u BiH, ove su se organizacije uključile u proces praćenja, evaluacije i izvještavanja o ovoj važnoj reformskoj politici, kako bi na taj način doprinijele što efikasnijoj uspostavi sistema pravde u BiH, koji je odgovoran prema svim građanima BiH, u potpunosti usklađen sa EU standardima i najboljom praksom, te garantuje vladavinu zakona u našoj zemlji. Uspostavljanje mehanizma procjene i praćenja provedbe SRSP-a za organizacije civilnog društva predstavlja pokazatelj pozitivnih promjena i otvaranja institucija u sektom pravde u BiH. Tom je dodatna potvrda i Memorandum za uspostavu donatorskog fonda za provođenje AP SRSP u BiH, na koji je nedavno, nakon dužeg vremena, data saglasnost svih institucija u sektom pravde u BiH. Ovim Memorandumom je predviđeno da se iz sredstava budućeg SRSP Fonda izdvoji cca 30.000,00 EUR na godišnjem nivou za OCD, koje su uključene u proces praćenja i ocjene provođenja SRSP u BiH. U proteklih dvanaest mjeseci, navedenih pet organizacija civilnog društva izradilo je dva tromjesečna i jedan polugodišnji izvještaj o praćenju i procjeni provođenja AP SRSP u BiH. Ovaj godišnji izvještaj OCD-a predstavlja nezavisnu procjenu provedbe reformskih mjera i aktivnosti Akcionog plana SRSP-a od strane nadležnih institucija za period 1. januara - 31.decembra 2010. godine. Svaka se organizacija obavezala na praćenje provedbe SRSP u okvim pojedinog strateškog stuba, što se podudara s prioritetnim podmčjem djelovanja svake organizacije. Tako ADI prati reformske aktivnosti vezane uz Stub 1 - Pravosuđe: Helsinški komitet za ljudska prava prati Stub 2 - Izvršenje krivičnih sankcija: Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine- se fokusira na Stub 3 - Pristup pravdi; Biro za ljudska prava Tuzla prati Stub 4 - Podrška ekonomskom rastu, a organizacija Centri civilnih inicijativa analizira mjere utvrđene u okvim Stuba 5 - Dobro rukovođen i koordiniran sektor. Na osnovu niza uspostavljenih kontakata i razmjene informacija tokom proteklih godinu dana, može se konstatovati da postoji adekvatan nivo otvorenosti institucija prema saradnji sa OCD na samom praćenju reforme SRSP, a praktični izazovi koji su se javili prilikom prikupljanja i analize prvenstveno su povezani sa institucionalnim izazovima same provedbe ove izrazito važne reforme. Za njenu pravovremenu realizaciju potrebno je osigurati punu posvećenost i kapacitete svih institucija sektora pravde u BiH, u skladu sa revidiranim Akcionim planom i pripadajućim rokovima za implementaciju planiranih aktivnosti. Osvrćući se na protekli izvještajni period septembar - decembar 2010. godine, zaključak je da nije došlo do značajnih pomaka u realizaciji mjera i aktivnosti AP SRSP-a. Do velikog zastoja u implementaciji najvećeg broja aktivnosti došlo je zbog nedavno provedenih Općih izbora u BiH, što je pojedinim institucijama u sektoru pravde poslužilo kao izgovor za neprovođenje reformskih mjera i aktivnosti. Također, nedostatak resursa (ljudskih i finansijskih), još uvijek nedovoljna i neefikasna horizontalna i vertikalna koordinacija, ali i određeni politički otpori, značajno su usporili blagovremenu i dosljednu provedbu reformi u sektoru pravde u BiH. Analizirajući ostvarene pomake u proteklom izvještajnom periodu, dolazi se do zaključka kako se reforme, uslijed sve očiglednijeg nedostatka političke podrške, odvijaju isključivo na operativno-tehničkom nivou, odnosno pokušavaju se provesti mjere i aktivnosti za koje se smatra da su manje „politične", što se neminovno odražava i na krajnje limitirani napredak. Konačno, kao potvrda ove konstatacije dolazi i Izvještaj o napretku Evropske komisije za 2010. godinu, gdje se također nedvosmisleno ukazuje na značajno usporavanje reformi u sektoru pravde u BiH. lako je od usvajanja SRSP u BiH implementiran određeni broj planiranih aktivnosti, proces provedbe Akcionog plana Strategije karakteriše niz poteškoća koje se, između ostalog, ogledaju u još uvijek nedovoljnim institucionalnim kapacitetima za planiranje i analizu, još uvijek nedovoljno efikasnom sistemu horizontalne, a naročito vertikalne sektorske koordinacije i saradnje na nivou BiH, entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH, nedovoljnom stepenu posvećenosti, kako u samoj implementaciji utvrđenih SRSP aktivnosti, tako i procesu praćenja, procjene i izvještavanja o njezinoj realizaciji. Također, analizirajući izvještaje Tehničkog sekretarijata za praćenje provođenja AP SRSP u BiH, dolazi se do zaključka da ne postoji ujednačen stepen njihove realizacije na nivou BiH, entiteta, kantona i Brčko Distrikta BiH. Ukoliko se ovakav trend nastavi, moglo bi se desiti da oni nivoi vlasti u BiH čija kontinuirana predanost provedbi AP SRSP mjera i aktivnosti izostaje, i koji uslijed toga značajno zaostanu u realizaciji reforme, u značajnoj mjeri naruše koherentnost cjelokupnog sistema pravde u BiH. Krajnje zabrinjava da je, uvidom u prijedloge godišnjih budžeta pojedinih instititucija sektora pravde u BiH za 2011. godinu, bilo nemoguće utvrditi bilo kakvu vezu između podnijetih budžetskih zahtjeva tih institucija i aktivnosti iz AP SRSP u BiH koje se trebaju provoditi u 2011. godini (detaljnije informacije sadržane su u Izvještaju za strateški stub 1 - pravosuđe). Shodno tome, krajnje je upitno da li institucije sektora pravde u BiH i kojim intenzitetom uopće namjeravaju provoditi aktivnosti iz AP SRSP u toku 2011. godine. Ovakav "propust" institucija sektora pravde je nedopustiv, posebno ako se ima u vidu da im je putem projekta tehničke pomoći Španske Agencije za međunarodni razvoj i saradnju (AECID) pružena podrška u izradi srednjoročnih institucionalnih strateških planova i njihovom povezivanju sa srednjoročnim budžetskim okvirom. Također, neophodno je naglasiti da je u potpunosti izostala saradnja Federalnog ministarstva pravde i Ministarstva pravde RS na izradi institucionalnih strateških planova u okviru pomenutog projekta AECID-a. Ukoliko hitno ne dođe do promjene postojećeg kursa i osiguranja nedvosmislene političke podrške realizaciji AP SRSP u BiH od strane entitetskih ministara pravde u BiH, sasvim je izvjestan scenarij prema kojem će ova dva ministarstva pravde postati „uskim grlom* dalje realizacije AP SRSP u BiH i time značajno otežati ispunjavanje ovog veoma zahtjevnog reformskog procesa. Ključni izazovi u provedbi AP SRSP koji su uticali i na efikasnost praćenja od strane OCD ostali su gotovo nepromijenjeni tijekom cijele godine. Neodazivanje pojedinih institucija sektora pravde u BiH sastancima funkcionalnih radnih grupa, nedostavljanje ili značajna kašnjenja u dostavi izvještaja o realizaciji aktivnosti pojedinih institucija Tehničkoim sekretarijatu, šturost informacija sadržanih u većini dostavljenih institucionalnih izvještaja, nedovoljan angažman entitetskih ministarstava pravde i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH u radu Tehničkog sekretarijata za praćenje provedbe SRSP, te još uvijek nedovoljno jačanje institucionalnih kapaciteta za strateško planiranje, analizu politika i upravljanje projektnim ciklusom u entitetskim ministarstvima pravde u BiH i PK BD BiH, i dalje predstavljaju nepremostivu prepreku značajnijim pomacima u ostvarenju zacrtanih reformi. Zabrinjava i činjenica da se određeni broj reformskih aktivnosti nastoji revidirati ili u potpunosti eliminisati bez poštivanja utvrđenih procedura revizije AP SRSP u BiH, na što se ukazuje u izvještajima za pojedinačne strateške stubove (npr. Izvještaj za strateški stub 2 - Izvršenje krivičnih sankcija). U svrhu povećanja odgovornosti i kvalitete provedbe reforme od strane nadležnih institucija, nosioci vlasti u BiH bi u narednom periodu trebali uložiti dodatne napore na jačanju kapaciteta ureda za reviziju fmansijskog poslovanja u BiH u pogledu provođenja revizije učinaka za ključne programe AP SRSP.

  • Page Count: 67
  • Publication Year: 2010
  • Language: Bosnian