Quality System Assurance in Primary School Education Cover Image

Квалитетот на системот за обезбедување квалитет во основното образование
Quality System Assurance in Primary School Education

Author(s): Ana Mickovska-Raleva
Subject(s): School education
Published by: Центар за истражување и креирање политики

  • Page Count: 8
  • Publication Year: 2013
  • Language: Macedonian